Aký je rozdiel medzi postupom podľa § 117 ods. 1 a podľa § 117 ods. 6 ?

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami § 117 ods.1

(1)  Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, vyzve tieto hospodárske subjekty na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy a je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie; ak na zadanie zákazky využije elektronickú platformu, môže priebeh verejného obstarávania zdokumentovať prostredníctvom elektronickej platformy.

(2)  Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4, § 24 a § 25 ods. 3. Ak sa zákazka s nízkou hodnotou nezadáva s využitím elektronickej platformy, nepoužijú sa ustanovenia § 20.

V zadávaní zákaziek podľa § 117 ods. 1) je povinnosť vyzvať hospodárske subjekty funkcionalitou elektronickej platformy, ale nie je povinnosť komunikovať a ani predkladať ponuky prostredníctvom elektronickej platformy. A nie je povinné ani použitie ustanovenia § 20 (teda elektronickú komunikáciu).

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami § 117 ods. 6

(6) Verejný obstarávateľ je povinný odoslať na uverejnenie prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy výzvu na predkladanie ponúk a uskutočňovať komunikáciu v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou vrátane predkladania ponúk prostredníctvom elektronickej platformy, ak

a) predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác je rovnaká alebo vyššia ako 180 000 eur,

b) predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru okrem potravín alebo zákazky na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 je rovnaká alebo vyššia ako 70 000 eur,

c) predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 je rovnaká alebo vyššia ako 260 000 eur.

V zadávaní zákaziek podľa § 117 ods. 6 je povinnosť uskutočňovať komunikáciu, vrátane predkladania ponúk, prostredníctvom elektronickej platformy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *