Systém eProcurement zavádza evidenciu spoločensky zodpovedného verejného obstarávania

Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie čoraz častejšie rezonuje medzi verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi a stáva sa súčasťou moderného verejného obstarávania. Preto sme systém pre interné riadenie procesov verejného obstarávania eProcurement rozšírili o podporu evidencie aspektov spoločensky zodpovedného verejného obstarávania. A čo to všetko pre užívateľov znamená? V systéme  eProcurement je možné prehľadne evidovať všetky...

Lehoty pri doručovaní žiadosti o nápravu

V aktuálnom vydaní sme pre vás pripravili aktuálny prehľad: Uznesení Súdneho dvora  EÚRozhodnutí Súdneho dvora EÚnávrhov generálneho advokáta k problematike VO. Keďže aplikačná prax ukázala viacero pohľadov na počítanie lehôt pri doručovaní žiadosti o nápravu, pripravili sme pre vás aj článok, v ktorom sme rozanalyzovali, ako ich vypočítať správne a...

Zoznam rizikových indikátorov možného porušenia hospodárskej súťaže

Rizikové indikátory, ktoré sú ďalej uvedené, neznamenajú sami o sebe dôkaz o porušení hospodárskej súťaže, alebo porušenia ZVO. Sú však situáciami, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že v rámci daného zadávania zákazky mohlo dôjsť k protiprávnemu konaniu. Pokiaľ určitý rizikový indikátor sám o sebe znamená porušenie ZVO, nepotvrdenie skutočnosti o porušení hospodárskej...

Všeobecné metodické usmernenie 1-2020

zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, § 293ew zákona o sociálnom poistení, umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti poistného na sociálne poisteniezákon č. 68/2020...

Zmeny pre eurofondové zákazky

Metodický pokyn č. 12, verzia č. 7 je účinný od 1.05.2020 a zavádzajú sa ním niektoré nové pravidlá najmä pri:  zadávaní zákaziek nespadajúcich pod ZVO, pri zabezpečovaní neodkladných nákupov zdravotníckych pomôcok z dôvodu ochrany verejného zdraviazadávanie zákaziek dotovanou osobou s dotáciou 50% a menej finančných prostriedkov. Zhrnutie všetkých usmernení v súvislosti...

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V ČASE MIMORIADNEJ UDALOSTI Z DÔVODU PANDÉMIE COVID-19

V najnovšom čísle Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2020 od vydavateľstva Wolters Kluwer sa dozviete ako si poradiť s obstarávaním počas mimoriadnej situácie pri: nadlimitnej zákazkepodlimitnej zákazkezákazke s nízkou hodnotouzákazke malého rozsahuako využiť výnimky zo ZVOako pokračovať vo vyhlásených zákazkáchako si pripraviť zákazku k vyhláseniu a mnoho ďalších užitočných...

Mininovela ZVO nadobudla účinnosť

Týmto zákonom sa v § 11 ods. 2 ZVO rozširuje okruh prípadov, kedy nie je povinnosťou uzatvárať zmluvy, rámcové dohody a koncesné zmluvy s uchádzačmi a ich subdodávateľmi, ktorí sú zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej udalosti, v prípade využitia priameho rokovacieho...