Elektronická platforma nahradená IS EVO len do 31.3.2023 ?

Ako uvádza stránka Úradu vlády (https://eplatforma.vlada.gov.sk/), funkcionality elektronickej platformy sú v súčasnosti zabezpečené s využitím:

 – informačného systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO)

 – elektronického trhoviska (ET)

Prečo je to tak?

Je to na základe prechodných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a dohody medzi Úradom vlády a Úradom pre verejné obstarávanie

(1) § 187k Zákona o verejnom obstarávaní (ZVO)

 (3) Funkcionality elektronickej platformy je možné zabezpečovať s využitím elektronického trhoviska a elektronického prostriedku v správe úradu, ktorého prostredníctvom sa uskutočňuje elektronická komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní k 30. marcu 2022, a to počas doby dohodnutej v dohodách podľa odseku 2 a v súlade s tam dohodnutým časovým harmonogramom. Úrad vlády zabezpečí zachovanie obsahu, registrácií hospodárskych subjektov a iných vecí potrebných na prechod z používania elektronického trhoviska podľa doterajších predpisov a elektronického prostriedku v správe úradu, ktorého prostredníctvom sa uskutočňuje elektronická komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní k 30. marcu 2022 na elektronickú platformu.

 (2) § 187k ZVO

 2) V súvislosti s prechodom správy podľa odseku 1 prechádzajú k 31. marcu 2022 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich ich správu a prevádzku, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a úradu na úrad vlády. Majetok štátu, ktorý bol k 30. marcu 2022 v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo úradu a ktorý slúži na správu a prevádzku elektronického trhoviska podľa doterajších predpisov alebo elektronického prostriedku v správe úradu, ktorého prostredníctvom sa uskutočňuje elektronická komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní k 30. marcu 2022, prechádza k 31. marcu 2022 do správy úradu vlády. Podrobnosti o prechode správy podľa odseku 1, o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu podľa prvej a druhej vety sa upravia dohodami medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a úradom vlády a úradom a úradom vlády, v ktorých sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností, suma všetkých rozpočtových výdavkov potrebných na úhradu nákladov prechodu správy podľa odsekov 1 až 3.

(3) Dohoda k prechodu práv a povinností z 30.3.2022 medzi Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie (344/2022) zverejnená v CRZ https://www.crz.gov.sk/zmluva/6301230/

Časový harmonogram migrácie:

 Analýza riešenia: 31.3.2022 – 31.5.2022

 Dizajn riešenia: 1.5.2022 – 30.6.2022

 Vývoj a testovanie: 1.6.2022 – 30.11.2022

 Nasadenie: 1.11.2022 – 15.12.2022

 Go Live: 15.12.2022

 Postimplementačná podpora: 16.12.2022-31.12.2022

(4)  Dodatok č. 3/2022 zo dňa 28.12.2022 k zmluve č. 344/2022

 Časový harmonogram migrácie:

  Analýza riešenia: 31.3.2022 – 9.12.2022 

  Dizajn riešenia: 1.5.2022 – 16.12.2022 

  Vývoj a testovanie: 1.6.2022 – 21.3.2023 

  Nasadenie: 22.3.2023 – 23.3.2023

  Go Live: 24.3.2023

  Postimplementačná podpora: 1.3.2022-31.3.2023 

Len pre zaujímavosť neexistujúca elektronická platforma je zapísaná v Zozname zapísaných elektronických prostriedkov na stránke UVO, pričom používané systémy, ktoré funkcionality elektronickej platformy zabezpečujú (EVO a EKS) nie sú zapísané.

Je to v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *