Novinky

Systém eProcurement zavádza evidenciu spoločensky zodpovedného verejného obstarávania

Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie čoraz častejšie rezonuje medzi verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi a stáva sa súčasťou moderného verejného obstarávania. Preto sme systém pre interné riadenie procesov verejného obstarávania eProcurement rozšírili o podporu evidencie aspektov spoločensky zodpovedného verejného obstarávania. A čo to všetko pre užívateľov znamená? V systéme  eProcurement je možné prehľadne evidovať všetky...

Nové funkcie na webovom portáli www.VerejneSutaze.sk

Predstavujeme vám jedinečný a úspešný projekt, ktorý sa teší veľkej obľube u našich zákazníkov a zabezpečí vašej spoločnosti efektívne vyhľadávanie vo všetkých zverejnených súťažiach na jednom mieste a v jednom reálnom čase a to podľa: - kľúčových slov resp. textu, - druhu postupu obstarávania, - CPV kódu, kategórie, - druhu...

Nový portál verejnesutaze.sk

Verejné súťaže, podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou a DNS na jednom mieste. Vestník verejného obstarávania, EKS - elektronický kontraktačný systém a eZakazky (https://www.ezakazky.sk) na jednom mieste. Denné prehľady o nových zákazkách do e-mailu. Adresa: https://www.verejnesutaze.sk

Lehoty pri doručovaní žiadosti o nápravu

V aktuálnom vydaní sme pre vás pripravili aktuálny prehľad: Uznesení Súdneho dvora  EÚRozhodnutí Súdneho dvora EÚnávrhov generálneho advokáta k problematike VO. Keďže aplikačná prax ukázala viacero pohľadov na počítanie lehôt pri doručovaní žiadosti o nápravu, pripravili sme pre vás aj článok, v ktorom sme rozanalyzovali, ako ich vypočítať správne a...

Zoznam rizikových indikátorov možného porušenia hospodárskej súťaže

Rizikové indikátory, ktoré sú ďalej uvedené, neznamenajú sami o sebe dôkaz o porušení hospodárskej súťaže, alebo porušenia ZVO. Sú však situáciami, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že v rámci daného zadávania zákazky mohlo dôjsť k protiprávnemu konaniu. Pokiaľ určitý rizikový indikátor sám o sebe znamená porušenie ZVO, nepotvrdenie skutočnosti o porušení hospodárskej...

Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie

Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie v súlade so zákonom  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením vlády č. 269 z 30. apríla 2020 k návrhu na určenie spôsobu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republiky vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov na...

Všeobecné metodické usmernenie 1-2020

zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, § 293ew zákona o sociálnom poistení, umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti poistného na sociálne poisteniezákon č. 68/2020...

Zmeny pre eurofondové zákazky

Metodický pokyn č. 12, verzia č. 7 je účinný od 1.05.2020 a zavádzajú sa ním niektoré nové pravidlá najmä pri:  zadávaní zákaziek nespadajúcich pod ZVO, pri zabezpečovaní neodkladných nákupov zdravotníckych pomôcok z dôvodu ochrany verejného zdraviazadávanie zákaziek dotovanou osobou s dotáciou 50% a menej finančných prostriedkov. Zhrnutie všetkých usmernení v súvislosti...

eZakazky ešte viac elektronicky

Obľúbený systém pre elektronické verejné obstarávanie - eZakazky, prichádza s novými modulmi, ktoré vám uľahčia prácu a najmä zvýšia ochranu zdravia pri realizácií procesov obstarávania. OTVÁRANIE PONÚK Ako prvé by sme radi pripomenuli možnosť otvárania ponúk elektronicky. Už viac ako rok máte možnosť nestretávať sa s uchádzačmi pri otváraní ponúk, ale nastaviť...