elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní

eZakazky

Informačný systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných a predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém eZakazky zabezpečuje elektronickú komunikáciu s uchádzačmi a záujemcami vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania (lehota na predkladanie ponúk, vyhodnocovanie a elektronické aukcia).

Elektronický nástroj eZakazky je elektronický nástroj na plne elektronickú  komunikáciu pri zadávaní zákaziek, obchodných verejných súťaži a odpredaji prebytočného majetku. Elektronický nástroj umožňuje pri elektronickej komunikácii zadávania zákaziek uskutočňovať automatizované vyhodnotenie ponúk. Elektronický nástroj zasiela o každej aktivite notifikácie a upozornenia, v dôsledku čoho zainteresované osoby sú vždy aktuálne informované o každej aktivite v zákazke.

Elektronický nástroj eZakazky vytvára kompletnú elektronickú dokumentáciu každej zákazky s prehľadným časovým usporiadaním a archivuje ju po dobu zákonných lehôt. Elektronický nástroj odbúrava administratívnu a časovú záťaž pre všetky zainteresované subjekty a vytvára nový rozmer pracovného komfortu.

Elektronická komunikácia vo VO

Elektronická komunikácia v procese verejného obstarávania plne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Elektronický nástroj eZakazky zabezpečuje plne elektronickú komunikáciu v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní pre všetky postupy zadávania zákaziek so zabezpečeným šifrovaním a kódovaním. Možnosť realizácie všetkých postupov zadávania zákaziek vo verejnom obstarávaní nadlimitné zákazky – verejné súťaže, užšie súťaže, rokovacie konania so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo, koncesie, súťaže návrhov, priame rokovacie konanie, podlimitné zákazky – podlimitné zákazky, priame rokovacie konanie, zákazky s nízkymi hodnotami – s automatickou výzvou na predkladanie ponúk a kompletnými šablónami  dokumentácie zákazky s nízkou hodnotou, prieskum trhu – pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Zriadenie a prevádzku dynamických nákupných systémov (DNS). Elektronický nástroj umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) v zmysle § 58 – § 61 zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje po dobu jeho zriadenia zadávanie konkrétnych zákaziek automatizovaným vygenerovaním výzvy na predloženie ponuky s automatickým prehľadom všetkých zákaziek k zriadenému DNS vrátane aktualizácie hodnoty DNS po zadaní zákaziek.

Evidencia a otváranie rámcových dohôd s viacerými uchádzačmi. Elektronický nástroj umožňuje evidenciu rámcových dohôd s ich opätovným otváraním, ktoré sú výsledkom niektorého z postupov zadávania zákaziek v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. K zaevidovanej RD v elektronickom nástroji, umožňuje k stanovenej hodnote RD po dobu jej účinnosti opätovné otváranie RD a tým zadávanie uzatvorených zákaziek subjektom, ktorí sú účastníkmi RD. Finančná hodnota RD sa každým novým zadávaním zákaziek automaticky zníži o vysúťaženú hodnotu.

Komunikácia v procesoch Obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. a násl. Obchodný zákonník s možnosťou uskutočnenia rôznych typov elektronických aukcií na nákup ale aj na predaj majetku.  Možnosť využitia modulu aj pre zákazky, na ktoré sa vzťahuje výnimka v zmysle § 1 zákona o verejnom obstarávaní resp. odpredaj nepotrebného majetku v zmysle zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií. V procese Obchodnej verejnej súťaže je možnosť využitia elektronickej aukcie na automatizované vyhodnotenie ponúk. Možnosť využitia aj pri odpredaji prebytočného majetku.

eBIZ proces elektronická komunikácia

Stovky spokojných klientov

Viac než dve desaťročia skúseností

Otázky a odpovede

Ako vám môžeme pomôcť ?

Našimi významnými klientmi sú organizácie štátnej správy, ako ministerstvá a ďalšie štátne inštitúcie, univerzity a vysoké školy, subjekty územnej samosprávy  – VÚC, mestá a obce, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ďalšie organizácie, ktoré potrebujú zabezpečiť konkrétny proces verejného obstarávania, potrebujú konzultačné alebo poradenské služby v oblasti verejného obstarávania, alebo prostredníctvom našich elektronických nástrojov zefektívniť procesy verejného obstarávania vo svojej organizácii.