elektronický predaj

Predaj majetku štátu

Zabezpečujeme aj realizáciu procesu predaja majetku v súlade so zákonom 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu.

Prebytočný majetok štátu v správe správcu je správca povinný ponúknuť v registri ponúkaného majetku štátu (www.ropk.sk) iným správcom majetku štátu (§8 zákona č. 278/1993 Z.z.). V prípade, ak v zákonnej lehote o takýto majetok neprejaví záujem iný správca, správca je povinný ponúknuť prebytočný majetok štátu v osobitnom ponukovom konaní, alebo v elektronickej aukcii ostatným prípadným záujemcom ( §8a a §8aa zákona č. 278/1993 Z.z.) za primeranú cenu, za ktorú sa považuje všeobecná hodnota majetku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

Stovky spokojných klientov

Viac než dve desaťročia skúseností

Otázky a odpovede

Ako vám môžeme pomôcť ?

Našimi významnými klientmi sú organizácie štátnej správy, ako ministerstvá a ďalšie štátne inštitúcie, univerzity a vysoké školy, subjekty územnej samosprávy  – VÚC, mestá a obce, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ďalšie organizácie, ktoré potrebujú zabezpečiť konkrétny proces verejného obstarávania, potrebujú konzultačné alebo poradenské služby v oblasti verejného obstarávania, alebo prostredníctvom našich elektronických nástrojov zefektívniť procesy verejného obstarávania vo svojej organizácii.