Služby verejného obstarávania

Verejné obstarávanie

Zabezpečujeme realizáciu celého procesu verejného obstarávania kvalifikovanými odborníkmi s dlhoročnou praxou. Pomôžeme vám s opisom predmetu obstarávania, poradíme ako stanoviť predpokladanú hodnotu a navrhneme správny postupu realizácie zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Na základe vášho opisu predmetu zákazky a podmienok účasti pripravíme súťažné podklady, oznámenie o vyhlásení alebo výzvu. Prostredníctvom systému eZakazky zabezpečíme elektronickú komunikáciu a obeh dokumentov počas obstarávania, vyhodnotenie zákazky komisiou, realizáciu elektronickej aukcie (v prípade požiadavky) a ostatné informačné povinnosti.

Skúsenosti

Našimi významnými klientmi sú organizácie štátnej správy, ako ministerstvá a ďalšie štátne inštitúcie, univerzity a vysoké školy, subjekty územnej samosprávy – VÚC, mestá a obce., poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ďalšie organizácie, ktoré potrebujú zabezpečiť konkrétny proces verejného obstarávania, potrebujú konzultačné alebo poradenské služby v oblasti verejného obstarávania, alebo prostredníctvom našich elektronických nástrojov zefektívniť procesy verejného obstarávania vo svojej organizácii.

Odbornosť

Verejné obstarávania realizujú odborne spôsobilé osoby pre verejné obstarávanie s dlhoročnou praxou. Vždy môžete očakávať kvalitnú prípravu podkladov na začiatku verejného obstarávania, odborné riadenie procesu obstarávania a profesionálne výstupy.

Spoľahlivosť

Ku každému obstarávaniu pristupujeme zodpovedne a s náležitou starostlivosťou. V procese obstarávania vždy postupujeme podľa požiadaviek a pokynov verejného obstarávateľa. Úplnou samozrejmosťou je dodržiavanie termínov vyžadovaných verejným obstarávateľom v zmysle zákonných lehôt. Našim cieľom je vždy dlhodobá spolupráca s verejným obstarávateľom.

Špecializácia

Sme schopní zabezpečiť realizáciu procesu verejného obstarávania pre ľubovoľný predmet obstarávania. Špecializujeme sa však najmä na obstarávanie energií, odpadov, poistenia, tovarov všetkého druhu a na obstarávanie stavebných prác. Ako asi jediní dokážeme pri stavebných prácach zrealizovať elektronickú aukciu v štruktúre kompletného výkazu výmer (stovky až tisícky položiek).

Stovky spokojných klientov

Viac než dve desaťročia skúseností

Otázky a odpovede

Ako vám môžeme pomôcť ?

Našimi významnými klientmi sú organizácie štátnej správy, ako ministerstvá a ďalšie štátne inštitúcie, univerzity a vysoké školy, subjekty územnej samosprávy  – VÚC, mestá a obce, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ďalšie organizácie, ktoré potrebujú zabezpečiť konkrétny proces verejného obstarávania, potrebujú konzultačné alebo poradenské služby v oblasti verejného obstarávania, alebo prostredníctvom našich elektronických nástrojov zefektívniť procesy verejného obstarávania vo svojej organizácii.