Zverejnenie Výkladového stanoviska č. 8/2015

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil Výkladové stanovisko č. 8/2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní (doplňujúce výkladové stanovisko k Výkladovému stanovisku č. 7/2015).

Konečným užívateľom výhod je akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa skutočne (reálne), t. j. fakticky (bez ohľadu na formálno-právny stav) podieľa na podnikaní, riadení alebo kontrole právnickej osoby, fyzickej osoby (podnikateľa) alebo združenia majetku podľa jednotlivých ustanovení § 12a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). „Fakticky“ znamená konanie na základe akejkoľvek dohody (bez ohľadu na jej formu alebo platnosť), a teda napríklad konanie na základe dohody vyplývajúcej z blízkych osobných alebo rodinných väzieb alebo tiež konanie na základe dohody, ktorá je podľa právneho poriadku protiprávna (napr. § 66a v spojení s § 186a Obchodného zákonníka). Zároveň platí, že formálno-právny stav o vlastníckej a riadiacej štruktúre právnickej osoby uvedený napr. v dokumentoch, ktoré sú obsahom zbierky listín (podľa zákona č. 530/2003  Z. z. o obchodnom registri) sa nemusí zhodovať so stavom faktickým. V takom prípade je  pre identifikáciu konečného užívateľa výhod rozhodujúci stav faktický.

Text výkladového stanoviska tu.