Zoznam rizikových indikátorov možného porušenia hospodárskej súťaže

Rizikové indikátory, ktoré sú ďalej uvedené, neznamenajú sami o sebe dôkaz o porušení hospodárskej súťaže, alebo porušenia ZVO. Sú však situáciami, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že v rámci daného zadávania zákazky mohlo dôjsť k protiprávnemu konaniu. Pokiaľ určitý rizikový indikátor sám o sebe znamená porušenie ZVO, nepotvrdenie skutočnosti o porušení hospodárskej súťaže nemá vplyv na konštatovanie o porušení ZVO. Tento zoznam nie je vyčerpávajúcim súhrnom všetkých rizikových situácií.

Odporúčame prijímateľom, resp. osobám, ktoré poveril výkonom VO a tiež členom komisie oboznámiť sa s rizikovými indikátormi a ďalšie činnosti vykonávať s ohľadom na dostatočné využitie tejto vedomosti.

Zoznam rizikových indikátorov:
1. Rotácia úspešných uchádzačov podľa regiónu, typu služby, tovaru alebo práce Zo skupiny uchádzačov podávajúcich ponuky, ktorej zloženie je pri viacerých súťažiach takmer rovnaké, je ako úspešný vyhodnotený vždy iný uchádzač, pričom úspešnosť je možné odvodiť od záujmu realizovať zákazku v určitom regióne, alebo v rámci určitého typu služby, tovaru alebo práce a pod.

2. Neúspešný uchádzač je zazmluvnený úspešným uchádzačom ako subdodávateľ Pri kontrole RO zistí skutočnosť, že s uchádzačom, ktorý bol v súťaži vyhodnotený ako neúspešný, uzavrel úspešný uchádzač v rámci plnenia predmetnej zákazky dodávateľskú zmluvu.

3. Uchádzači využívajú v preukazovaní podmienok účasti prísľuby tých istých tretích osôb, resp. ako subdodávatelia sú identifikované tie isté subjekty Pre preukazovanie splnenia podmienok účasti podľa § 33 alebo § 34 využívajú uchádzači kapacity iných osôb („tretích strán“) pričom tieto iné osoby sú rovnaké pri viacerých uchádzačoch.
Viacerí uchádzači majú v rámci svojich ponúk identifikovaných rovnakých subdodávateľov.

4. Medzi uchádzačmi je majetkové alebo osobné
prepojenie Medzi úspešným uchádzačom a iným uchádzačom je majetkové alebo osobné prepojenie (napr. štatutár úspešného uchádzača a štatutár neúspešného uchádzača sú spoločne štatutármi aj v inom subjekte (ktorý mohol, alebo aj nemusel predložiť ponuku).

5. Niektorí uchádzači predkladajú opätovne svoju ponuku, avšak nikdy nie sú úspešní Vo viacerých súťažiach je možné identifikovať rovnakého uchádzača, ktorý sa súťaží vždy zúčastňuje, ale nikdy nie je úspešný.

6. Dvaja alebo viacerí uchádzači predkladajú spoločnú ponuku (ako skupina dodávateľov), avšak aspoň jeden z nich je dostatočne kvalifikovaný, aby mohol podať ponuku sám V súťaži je identifikovaný dodávateľ, o ktorom je všeobecne známe, že je kvalifikovaný podať ponuku aj bez vytvorenia skupiny dodávateľov, napriek tomu sa súťaže zúčastňuje v rámci spoločnej ponuky dvoch alebo viacerých dodávateľov.

7. Predloženie tieňovej („krycej“) ponuky Ponuky predložili aj uchádzači, ktorí nie sú zjavne kvalifikovaní, resp. ich ponuka nespĺňa základné požiadavky určené verejným obstarávateľom.

8. Nízky počet ponúk / žiadostí o účasť V rámci súťaže bol predložený nízky počet ponúk alebo žiadostí o účasť (1 až 2).

9. Podozrivé schémy v stanovovaní cien – Ceny predložené uchádzačmi sa oproti úspešnej ponuke zvyšujú o pravidelný % prírastok,
– Na stanovenie ceny sú pri viacerých uchádzačoch použité rovnaké kalkulácie,
– Hodnoty všetkých predložených ponúk sú v porovnaní s PHZ buď nad touto hodnotou, alebo tesne pod ňou,
– Výsledná suma víťaznej ponuky je neprimerane vysoká vzhľadom na sumy podobných tovarov, prác a služieb,
– V súťaži je možné pozorovať náhly pokles ponukových cien pri vstupe uchádzača do súťaže, ktorý v predošlých podobných súťažiach nepredkladal ponuku, – V prípade, že uchádzači vedia o ponukách (napr. predchádzajúce VO bolo zrušené po otvorení ponúk), neúspešní uchádzači zvýšia ceny, alebo cena u väčšiny uchádzačov zostane rovnaká.

Zdroj:

https://www.minedu.sk/data/att/14784.pdf

https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Prirucka-k-VO_V3.0_3_11_2016.pdf

https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2019/04/Prirucka-k-procesu-VO_verzia-5.1.pdf

https://www.opvai.sk/media/11705/prirucka_k_procesu_verejneho_obstaravania_tp_mh-sr_a_siea_po-17416.pdf

https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/CS/polsko2014/rkb/prezentacie/kontrola-vo-ro-december-2018-01.pdf (od strany 50)

https://www.antimon.gov.sk/data/files/920_s-uradom-podpredsedu-vlady-sr-pre-investicie-a-informatizaciu.pdf