Výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní

Výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní

I. Konečným užívateľom výhod podľa ustanovenia § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) je každá fyzická osoba, ktorá spĺňa ktorékoľvek z kritérií uvedených v bodoch 1 až 4 predmetného ustanovenia.

Pri každom konečnom užívateľovi výhod je potrebné v žiadosti o zápis do registra konečných užívateľov výhod uviesť zákonný dôvod pre jeho zápis do registra, pričom fyzická osoba môže súčasne spĺňať viaceré definičné kritériá konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní. V tom prípade, žiadateľ o zápis do registra konečných užívateľov výhod uvedie v žiadosti pri každom svojom konečnom užívateľovi výhod zodpovedajúce ustanovenie (resp. ustanovenia) zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorého bol konečný užívateľ výhod určený. V zásade platí, že právnická osoba alebo fyzická osoba (podnikateľ) môže mať zapísaných aj viacerých konečných užívateľov výhod a každý z nich môže byť zapísaný z iného zákonného dôvodu.

Odôvodnenie

Skutočnosť, že na naplnenie definície konečného užívateľa výhod nie je potrebné kumulatívne splnenie všetkých bodov § 12a ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyplýva z účelu právnej úpravy, ktorou je odkrytie vlastníckej štruktúry právnickej osoby, ktorá získa zákazku vo verejnom obstarávaní, a to až po úroveň fyzických osôb. Podkladom pre zavedenie tohto inštitútu vo verejnom obstarávaní bola definícia konečného užívateľa výhod podľa § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“), resp. príslušné smernice Európskej únie, pričom aj pri týchto právnych predpisoch sú ustanovenia definície konečného užívateľa výhod vykladané alternatívne a nie kumulatívne.

Celý dokument: Výkladové stanovisko č. 7/2015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *