Všeobecné metodické usmernenie č. 4-2019 – zákon č. 343/2015 Z. z.

                                    Usmernenie k súhrnným správam

Určite ste už stihli zaregistrovať, že od 1.1.2019 platí novela zákona o verejnom obstarávaní č. 345/2018 Z.z. Zmeny, ktoré so sebou prináša, zabezpečujú zrýchlenie a sprehľadnenie procesov verejného obstarávania. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) navrhované zmeny, prerokovával  s množstvom subjektov ešte pred medzirezortným pripomienkovým konaním, a aj počas neho. Súčasťou novely je množstvo nových ustanovení, ktoré vznikli po dlhých rokovaniach ako vzájomný kompromis.

Novela sa nerodila ľahko, aj preto sme radi, že sa podarilo pôvodné myšlienky zachovať. Okrem zrýchlenia procesov je kladený dôraz aj na  zachovanie a zvýšenie transparentnosti preukazovania použitia verejných zdrojov. Verejní obstarávatelia narábajú takmer výhradne s verejnými zdrojmi. Sme presvedčení o tom, že drvivá väčšina verejných obstarávateľov dodržiava princípy verejného obstarávania a nemá problém preukázať efektívnosť a hospodárnosť použitia verejných prostriedkov.

Zasielanie súhrnných správ nie je nová povinnosť. Doteraz však boli zasielané v podobe, ktorá znemožňovala jednoduché strojové spracovanie zaslaných dát najmä z dôvodu ich rozdielnej štruktúry.

S cieľom ľahšie a jednoduchšie získať a spracovať relevantné dáta sme pristúpili k vytvoreniu nového formulára – súhrnnej správy. Dáta, ktoré do neho vložíte a odošlete cez Informačný systém zberu údajov (ISZU), nám prídu v štruktúrovanej podobe, ktorú vieme bez ďalších zložitých úprav spracovať a na dennej báze sprístupňovať vo Vestníku verejného obstarávania nachádzajúcom sa na stránke úradu www.uvo.gov.sk.

V súvislosti s novým formulárom sa vyskytlo niekoľko otázok, na ktoré by sme Vám radi poskytli odpovede.

V prvom rade sme pre Vás pripravili krátke video s titulkami o tom, ako vypĺňať formulár súhrnnej správy. Video si môžete stiahnuť tu.

  1. Otázka:

Sme povinní uverejniť súhrnnú správu o zadaných zákazkách podľa § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní za 4. štvrťrok roku 2018, aj keď došlo k zmene zákona?

Odpoveď:

Áno, povinnosť uverejniť súhrnné správy na profile sa nezmenila. Najneskôr do 30 dní od skončenia predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka je verejný obstarávateľ povinný na svojom profile uverejniť súhrnnú správu o zadaných zákazkách.

  1. Otázka:

Sme povinní uverejniť súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou aj vtedy, ak sme žiadne zákazky s nízkou hodnotu nezadali?

Odpoveď:

Podľa § 117 ods. 6 verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. To neplatí, ak ide o zákazky zadávané spravodajskými službami.

Na základe uvedených skutočností úrad uvádza, že nie je potrebné zverejňovať súhrnnú správu za 4. štvrťrok roku 2018 na novom formulári Informačného systému zberu údajov (IS ZÚ), ak verejný obstarávateľ v danom období nezrealizoval žiadne verejné obstarávanie.

V záujme zabezpečenia transparentnosti odporúčame verejnému obstarávateľovi, aby informáciu o tom, že v 4. štvrťroku roku 2018 nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou zverejnil na profile.

  1. Otázka:

Máme do súhrnnej správy o zadaných zákazkách s nízkou hodnotu zahrnúť iba zmluvy alebo aj objednávky?

Odpoveď:

Zákon o verejnom obstarávaní vyžaduje, aby verejný obstarávateľ v súhrnnej správe o zákazkách s nízkou hodnotu uverejnil informácie o všetkých  zákazkách bez ohľadu na to, či ich považuje za zmluvy alebo objednávky. Zjednodušene povedané, za zákazku považujeme odplatné plnenie medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom, pričom ten dodá tovar, poskytuje službu alebo uskutočňuje stavebnú prácu alebo mix tovarov, služieb alebo stavebných prác.

Na účely splnenia si informačnej povinnosti uverejnenia súhrnnej správy podľa príslušného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní nie je dôležité, či k zadaniu zákazky došlo objednávkou zaslanou emailom, telefonicky, faxom, osobne, sms-kou, listinnou formou alebo iným vhodným spôsobom. Relevantné je iba to, že došlo k realizácii záväzku s odplatným plnením. Zároveň upozorňujeme na to, že za odplatné plnenie sa považuje plnenie peňažného ale aj nepeňažného charakteru alebo ich kombinácia.  K odplatnému plneniu nepeňažného charakteru dochádza napríklad aj vtedy, ak k úhrade za plnenie zmluvy/objednávky dochádza napríklad protiplnením – započítaním pohľadávky, predajom, prevodom majetku napríklad pozemku/budovy alebo  získaním určitých práv.

  1. Otázka:

Vo formulári – súhrnné správy nevidím možnosť zadať úspešného uchádzača. Umožňuje to formulár?

Odpoveď:

Áno formulár umožňuje zadať všetky údaje potrebné na identifikáciu úspešného uchádzača t.j. obchodné meno, IČO, adresu sídla a ďalšie údaje. Formulár sa v bode V.2.2 pýta na to, či bola zákazka pridelená skupine hospodárskych subjektov.

Ak odpoviete „Nie“, rozbalí sa vám ďalšie pole V.2.3 Názov a adresa dodávateľov s možnosťou vyplniť všetky hore uvedené údaje za jeden hospodársky subjekt (úspešného uchádzača).

V prípade, že ste zadali zákazku skupine dodávateľov a na otázku odpoviete „Áno“ otvorí sa vám pole v možnosťou zadať koľko ich bolo, pričom minimálny počet členov skupiny hospodárskych subjektov je „2“. V prípade potreby môžete uviesť správny počet členov skupiny dodávateľov, čo zabezpečí otvorenie príslušného počtu polí pre vyplnenie údajov.

  1. Otázka:

Ak sme v rámci zadávania zákazky oslovili iba jeden hospodársky subjekt máme vo formulári pre zasielanie súhrnných správ do bodu V.2.2 „Počet oslovených uchádzačov“ uviesť číslo 1?

Odpoveď:

Áno, uveďte správny počet hospodárskych subjektov, ktoré ste oslovili.

  1. Otázka:

Aký údaj máme uviesť v bode V.2.2 „Počet prijatých ponúk“?

Odpoveď:

Do predmetného miesta uvádzajte počet ponúk, ktoré boli verejnému obstarávateľovi doručené.

  1. Otázka:

Máme vo formulári pre zasielanie súhrnných správ do bodu V.1 „Odkaz na zverejnenú zmluvu“ uviesť link na zmluvu?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ vo formulári Súhrnné správy (IS ZÚ) uvedie všetky relevantné (požadované) údaje, ktoré má v súvislosti so zadávaním zákaziek cez elektronické trhovisko, zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných koncesií a zmlúv zadávaných podľa § 10 ods. 10 k dispozícii. Verejný obstarávateľ nie je povinný opätovne zverejniť zmluvu/objednávku, ktorú už v predchádzajúcom období zverejnil. V súhrnnej správe – vo formulári uvedie podľa konkrétnych okolností, (čo najpresnejší) odkaz (link) na príslušné webové sídlo, na ktorom je zmluva alebo objednávka zverejnená.

  1. Otázka:

Na ktoré zákazky sa môže uplatniť výnimka podľa § 1 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní?

Odpoveď:

Výnimka z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní podľa § 1 ods. 14 sa vzťahuje na zadávanie zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Ak teda predpokladaná hodnota zákazky/zákaziek, ktoré sa zadávajú v priebehu kalendárneho roka, resp. počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, je kumulatívne nižšia ako 5 000 eur, verejný obstarávateľ môže uplatniť výnimku z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní.

Výnimka sa nemôže použiť na opakované zadávanie zákaziek na rovnaký predmet zákazky, ak by celková predpokladaná hodnota za tieto zákazky bola rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur.

Príklad: Verejný obstarávateľ, ktorý na základe spracovaného plánu verejného obstarávania na rok 2019 zistí, že na jeden kalendárny rok potrebuje napríklad kancelárske potreby, ktorých predpokladaná hodnota je 30 000 eur, bude pri zadávaní zákazky postupovať podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní – zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Uplatnenie výnimky podľa § 1 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní v tomto prípade neprichádza do úvahy. 

  1. Otázka:

O ktorých zmluvách nemusí verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejniť súhrnnú správu podľa § 10 ods. 10?

Odpoveď:

Povinnosť podľa § 10 ods. 10 sa v zmysle ustanovenia § 10 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nevzťahuje na prípady, ak to vylučujú osobitné predpisy (ak ide napríklad o osobné údaje nad rámec § 64 alebo utajované skutočnosti a pod.) alebo ak ide o podlimitné zákazky alebo vybrané zákazky zadávané zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí, pracovnoprávne zmluvy, zmluvy uzatvárane v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, zmluvy týkajúce sa prevozu alebo uskladnenia vojenského materiálu, zbraní alebo streliva uzatvárané v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, akciových spoločností v jeho zakladateľskej pôsobnosti a rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a napokon na zákazky alebo súťaže návrhov určené na iné účely ako vykonávanie činností uvedených v § 9 ods. 3 až 9 zákona, za predpokladu, že nejde o verejného obstarávateľa.

30