Upozornenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky!!!

Najčastejšie chyby DODÁVATEĽOV vykonávané na EKS:
1.Uvádzanie jednotkovej ceny namiesto celkovej ceny
Napriek požiadavke pri predkladaní kontraktačnej ponuky uviesť celkovú cenu a intenzívnemu upozorňovaniu dodávateľa na skutočnosť, že kontraktačnou ponukou je celková cena, uvádzajú dodávatelia jednotkovú cenu.
2.Nevyužívanie celej dĺžky lehoty na predkladanie ponúk
Pravidlá a lehoty na EKS sú stanovené striktne v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon predpokladá čestnú hospodársku súťaž medzi podnikateľmi, pričom predloženie dumpingovej ponuky čestnú hospodársku súťaž narúša. Preto dodávateľom na EKS doporučujeme včas predložiť konečnú ponuku, ktorú identifikovali ako najnižší možný súčet súm odrážajúcich verne štruktúru nákladov a primeraného zisku bez rizika predloženia ponuky znamenajúcej hospodársku stratu.
Odkladanie predkladania ponúk zvyšuje riziko neúspechu ponuky v limitných situáciách a je v rozpore s duchom čestnej hospodárskej súťaže.
Najčastejšie chyby OBJEDNÁVATEĽOV vykonávané na EKS:
1.Neuvádzanie maximálnej výšky zdrojov
Napriek tomuto odporúčaniu ho objednávatelia neuvádzajú, čo môže mať za následok predloženie neprimerane vysokej ponuky, ktorá nebude v aukčnom procese znížená.
2. Predbežná akceptácia nevýhodnej ponuky
Je potrebné, aby si objednávateľ pozorne preštudoval ponuku, ktorú plánuje predbežne akceptovať. Pri akceptácii ponuky, ktorá nie je cenovo výhodná, nemusí vždy dôjsť k jej zníženiu počas súťaže.
Ďalšie najčastejšie chyby  vykonávané na EKS z pohľadu eBIZ:
1. Vkladanie opisných formulárov, ponúk a objednávok predmetov zákaziek, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu (viď nižšie § 9b zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní)

Podľa ustanovenia § 9b zákona o verejnom obstarávaní,
(1) bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu sú na účely tohto zákona také tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré

a) nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,

b) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané,poskytnuté alebo uskutočnené a zároveň

c) sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.

(2) Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 1 sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa.

(3) Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 1 sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.

Podľa zákona o verejnom obstarávaní, bežne dostupným tovarom, či službou je taký tovar/služba/, ktorýkumulatívne spĺňa podmienky podľa ustanovenia § 9b ods. 1 písm. a) až c) zákona, pričom ide najmä o tovar/službu spotrebného charakteru určený na bežné prevádzkové potreby verejného obstarávateľa.

2. Nedostatočný, nepresný a zavádzajúci opis v  opisných formulárov, ponukách a objednávkach, alebo naopak opis predmetu zákazky vhodný len pre jedného konkrétneho verejného obstarávateľa, resp. jedného konkrétneho dodávateľa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *