Stavebné zákazky a blacklist na EKS – metodika UVO (22793-5000/2015)

Listom zo dňa 13. 12. 2015 ste sa na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

V podaní uvádzate nasledovné, cit.: „Ako a kde sa mám účelne brániť proti neoprávnenému pridaniu na blacklist? Sme stavebná firma s dlhoročnými skúsenosťami ale ani napriek týmto skúsenostiam nedokážeme respektíve niekedy nechceme suplovať zlé zadanie a za cenu vlastnej straty realizovať danú zákazku.

Konkrétne príklady z nášho blacklistu, iba stručne a na najhlavnejších príkladoch hoci tých pochybení zo strany obstarávateľov je omnoho viac:
Z201513128 – Rekonštrukcia školského dvora – športovej plochy
Zadávateľ požadoval odstránenie asfaltu, po príchode na ihrisko sme zistili, že na povrchu sú tony nie štandardného asfaltu /v zmysle zadania/ ale liateho asfaltu, čo už nie je druhotná surovina, ale nebezpečný odpad – úplne iná cena, úplne iné náklady;

Z201517781 – Rekonštrukcia sociálnych priestorov v administratívnej budove
Zadávateľ okrem iného požadoval – montáž a dodávka keramických obkladov (min. rozmer 200 x 250 mm) s možnosťou výberu min. zo 4 vzoriek, škárovanie, silikónovanie – nevybral si ani jeden z predložených vzoriek a požadoval dlažbu a obklad, ktorá cenou dvojnásobne presahovala naše možnosti v zmysle zadania, taktiež požadoval elektroinštaláciu a množstvo iných zriaďovacích predmetov, ktoré neboli predmetom zákazky;

Z201516934 – Oprava fasádnej omietky na balkónoch a oprava terasy
Zadávateľ chcel opraviť balkón, vôbec nerešpektoval nie že naše stanovisko, ale ani stanovisko inšpektorátu bezpečnosti práce, že práce nad voľnou výškou sa nesmejú realizovať vez lešenia – lešenie vôbec nemal v pôvodnej cene;

Z201516708 – Povrchová úprava strešnej krytiny
Po príchode na stavbu sme zistili, že strecha nie je štandardná, ale je šikmá, na niektorých miestach sa na tejto streche udržíte len pomocou kotvenia a horolezeckej techniky, previs na spodku strechy nedokážete aj tak omaľovať, potrebujete na to lešenie okolo celej budovy;

Z201521378 – Objednávateľ požadoval revíznu správu od bleskozvodu, pritom nám nebol schopný predložiť ani východiskovú a ani priebežnú správu od bleskozvodu, neakceptoval skutočnosť, že čiastková revízna správa bude len s negatívnym výsledkom lebo sa bude musieť opierať o nové zmenené normy, ktoré nám inú ako negatívnu správu nepovolia vydať. On takú správu nechcel, chcel od nás za každú cenu citujem „iba takú nejakú revíznu správu, veď aj tak ste nič na bleskozvode nemenili“, čo sme mu samozrejme odmietli vydať.

Každému, kto má iba najmenšie skúsenosti na stavbe je z uvedených príkladov jasné, že pravda je na našej strane a v prípade súdnych sporov vyjde po znaleckom posudzovaní aj na povrch. Ako sa máme brániť voči takémuto postupu verejných obstarávateľov, ktorí sú absolútne neznalí stavebnej problematiky, už vôbec nič nehovoriaco znalosti metodiky, ktorá slúži na oceňovanie stavieb, ale veselo hodnotia, to čomu vôbec nerozumejú. Na jednej strane v zmysle stavebného zákona stojíme my zastúpení stavbyvedúcim, t.j. vzdelaním, skúsenosťou, rokmi praxe, kvalifikáciou ako stavbyvedúci a na druhej strane nás hodnotia referenti, riaditeľky sociálnych domovov, záhradníci, starostovia, proste ľudia, čo nemajú o stavebníctve ani poňatia a v zmysle stavebného zákona tam ani nemajú čo robiť. Je samozrejmé, že podávame žalobu za škodu na ušlý zisk na každého z hore uvedených verejných obstarávateľov, ale to v konečnom dôsledku nerieši náš problém. Vážne nevidíme inú cestu a preto zvažujeme aj žalobu za škodu spôsobenú orgánom štátu inou než rozhodovacou činnosťou, v ktorej možno vidieť nesprávny úradný postup a je za ňu zodpovedný štát. Sú nám jasné základné veci a to, že za zadanie je v plnej miere zodpovedný verejný obstarávateľ a aj to, že Úrad pre verejné obstarávanie rieši až zákazky nadlimitné. Takto si už vážne nevieme poradiť, nie je zatiaľ známe žiadne platné rozhodnutie súdu, nie je žiadne usmernenie ÚVO, nie je určená žiadna kontrola svojvôle verejného obstarávateľa a my 2pritom prichádzame nie našou vinnou o zákazky. Predpokladáme, že niekto tento stav spôsobil a mal by za to niesť zodpovednosť.

Poprosíme Vás o stanovisko, či máme aj inú cestu a ako sa môžeme brániť než žalobami na štát a orgány verejnej správy.“.

V súvislosti s Vašimi otázkami a odpoveďou technickej podpory EKS, uvádzame  nasledovné:
Podľa § 140 zákona o verejnom obstarávaní námietky nemožno podať
a) pri podlimitných zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a), pri ktorých verejný obstarávateľ postupoval podľa § 96 až 99,
b) pri podlimitných zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. b), pri ktorých verejný obstarávateľ postupoval podľa § 100 až 102, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia, než 40 000 eur ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb a 200 000 eur ak ide o uskutočnenie stavebných prác; to neplatí ak ide o námietky podané orgánom štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b).

Podľa § 9c ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vypracúva, mení a zverejňuje na elektronickom trhovisku obchodné podmienky elektronického trhoviska podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou a pripája k nim časovú pečiatku.

Podľa § 9c ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní obchodné podmienky elektronického trhoviska upravujú, v rozsahu zákona, tieto oblasti vzťahov:
a) podmienky používania elektronického trhoviska z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, postupu registrácie na elektronickom trhovisku a podrobností o spôsobe preukazovania splnenia podmienok registrácie, postupu zverejňovania ponuky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, rozsahu denného času, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže elektronické trhovisko používať na verejné obstarávanie, a komunikácie medzi uchádzačmi alebo záujemcami a verejným obstarávateľom a obstarávateľom,
b) náležitosti zmluvy uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a záujemcom, ktoré obsahujú najmä
1. moment a spôsob vzniku zmluvy,
2. komunikáciu zmluvných strán,
3. možnosti skončenia zmluvy,
4. sankcie za neplnenie zmluvných podmienok,
5. rozhodné právo a spôsob riešenia sporov zo zmluvy,
6. moment nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu podľa osobitného zákona.

Podľa § 9c ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní obchodné podmienky elektronického trhoviska sú pre registrovaných uchádzačov a záujemcov záväzné a v časti podľa odseku 8 písm. b) sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a záujemcom.

Podľa § 9c ods. 2 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní ministerstvo vnútra zabezpečí, aby elektronické trhovisko obsahovalo funkcie potrebné na postup verejného obstarávateľa, obstarávateľa, záujemcu alebo uchádzača, ministerstva vnútra a úradu podľa tohto zákona a aby spĺňalo najmenej tieto podmienky: umožňovalo každému zaslať ministerstvu vnútra upozornenie v prípadoch zneužitia elektronického trhoviska, jeho využívania v rozpore so zákonom alebo podozrenia z takej činnosti.

V prípade, že máte podozrenie, že elektronické trhovisko je využívané v rozpore  so zákonom o verejnom obstarávaní odporúčame, aby ste sa obrátili na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (nie podporu EKS), ktoré je správcom tohto informačného systému.

Úrad eviduje viacero podaní súvisiacich s elektronickým trhoviskom vo väzbe  na jeho zneužívanie, avšak správcom tohto informačného systému je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré môže zmeniť fungovanie predmetného informačného systému a upraviť Obchodné podmienky elektronického trhoviska.