Preukazovanie majetkovej účasti podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní zavedené novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 1. 3. 2015

Za účelom odstránenia pochybností pri vyhodnocovaní splnenia podmienky účasti podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní (preukazovanie majetkovej účasti) Úrad pre verejné obstarávanie apeluje na verejných obstarávateľov, obstarávateľov a osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní, aby v prípade nepredloženia dokladov na preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti aplikovali inštitút doplnenia dokladov podľa § 33 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Úrad taktiež v nadväznosti na požiadavku preukazovania splnenia majetkovej účasti dokladmi nie staršími ako tri mesiace (§ 26a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní) uvádza, že predloženie dokladov starších ako tri mesiace nezakladá dôvod na vylúčenie uchádzača/záujemcu z procesu verejného obstarávania, ale dôvod na využitie inštitútu doplnenia predložených dokladov podľa § 33 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *