Povinná elektronizácia procesu verejného obstarávania

Aktuálne platná legislatíva ukladá od 18.10.2018 povinnosť elektronickej komunikácie v celom procese verejného obstarávania (§ 20 Zákona 343/2015). Na realizáciu procesu  verejného  obstarávania budú obce, mestá a iní verejní obstarávatelia potrebovať zodpovedajúci software alebo externého poskytovateľa služieb, ktorý má príslušný softvér k dispozícií.

Dovoľte, aby sme Vám pri množstve povinností (nielen v oblasti elektronizácie) pomohli pohodlne a včas zvládnuť všetko, čo potrebujete v rámci  verejného obstarávania:

Elektronické verejné obstarávanie – systém eZakazky

Informačný systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných a predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém eZakazky zabezpečí elektronickú komunikáciu s uchádzačmi vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania (žiadosť o účasť, vysvetľovanie, predkladanie ponúk). Jeho súčasťou je aj modul na realizáciu elektronických aukcií.

Elektronické verejné obstarávanie – realizácia procesu externým poskytovateľom služieb

Realizácia celého procesu verejného obstarávania odborne spôsobilou osobou od analýzy predmetu zákazky a určenia správneho postupu podľa zákona o verejnom obstarávaní, prípravy súťažných podkladov, zverejnenia oznámenia alebo výzvy, cez komunikáciu a obeh dokumentov počas jednotlivých fáz obstarávania až po vyhodnotenie zákazky komisiou a zabezpečenia realizácie elektronickej aukcie.

Smernica o verejnom obstarávaní

Na realizáciu procesov verejného obstarávania je veľmi dôležitá kvalitná smernica, ako interný dokument k procesom verejného obstarávania, v ktorom sú predovšetkým určené kompetencie a zodpovednosť v procese verejného obstarávania, ako aj samotný postup pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami.

Vyžiadajte si cenovú ponuku na adrese: obchod@ebiz.sk