Plánovaná odstávka informačných systémov úradu

Dôležité upozornenie – Plánovaná odstávka informačných systémov úradu (ďalej „IS ÚVO“) z dôvodu implementácie modernizovanej a rozšírenej verzie systému elektronického verejného obstarávania (IS EVO ver.18).

V termíne od 10. 10. 2018 (streda) 17:00 hod. do 18. 10. 2018 (štvrtok) v priebehu dňa bude prebiehať na Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) implementácia zmien v IS ÚVO súvisiacich so zavedením plnej elektronizácie procesov verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon“).

Z tohto dôvodu budú v uvedenom časovom intervale nedostupné systémy Informačný systém Zber údajov (ďalej len „IS ZÚ“), EVOeVestník a webové sídlo úradu nasledovne:

  • Systém IS ZÚ bude nedostupný od 10. 10. 2018 (streda) 18:00 hod. do 18. 10. 2018 (štvrtok) v priebehu dňa.
  • Súčasné EVO ver.11– bude mať obmedzenú prevádzku od 10. 10. 2018 (streda) 17:00 hod. do 18. 10. 2018 (štvrtok), t. j. bude nedostupná funkcionalita vytvárania, úpravy a odosielania oznámení prostredníctvom IS ZÚ a vytváranie nových zákaziek v súčasnom EVO ver.11. Ostatné funkcionality súčasného EVO ver.11 budú bez obmedzení.
  • Webové sídlo úradu spolu s eVestníkom budú nedostupné od 15. 10. 2018 (pondelok) 18:00 do 18. 10. 2018 (štvrtok) v priebehu dňa. V tomto termíne budú nedostupné všetky IS ÚVO.

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad upozorňuje na nasledovné:

  • IS EVO – vytvorenie novej zákazky cez súčasné EVO ver.11 bude dostupné do 10. 10. 2018 (streda) 17:00 hod. vrátane odosielania oznámení. Po tomto dátume a po opätovnom spustení IS ÚVO už nebude možné vytvárať nové zákazky cez súčasné EVO ver.11 vrátane odosielania oznámení. V súčasnom EVO ver.11 bude povolená už len editácia aktívnych zákaziek. Plná elektronizácia procesov verejného obstarávania bude prebiehať prostredníctvom modernizovanej a rozšírenej verzie EVO ver.18, vrátane zákaziek vytvorených pred odstávkou IS ÚVO.
  • eVestník a IS ZÚ – podlimitné oznámenia, ktoré budú zaslané do odstávky IS ZÚ, teda do 10. 10. 2018 (streda) 18:00 hod., budú zverejnené najneskôr 15. 10. 2018 (pondelok). Uvedené platí aj pre nadlimitné oznámenia, ktoré budú publikované Publikačným úradom EÚ (OJS) najneskôr 13. 10. 2018 (sobota).
  • ÚVO upozorňuje na riadne splnenie si informačných povinností podľa zákona, najmä na zverejnenie súťažných podkladov k vyhláseným verejným obstarávaniam pred plánovanou odstávkou IS ÚVO a na primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, lehoty na predloženie žiadostí o účasť alebo lehoty na predkladanie návrhov, ktoré je potrebné oznámiť uchádzačom/záujemcom prostredníctvom redakčnej opravy k pôvodnému oznámeniu (korigendum), ktoré je potrebné  odoslať cez IS ZÚ počas jeho dostupnosti.

Zdroj: https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=381