Plán obnovy – Reforma verejného obstarávania

PLÁN OBNOVY

cestovná mapa k lepšiemu Slovensku

KOMPONENT 14: Zlepšenie podnikateľského prostredia

3.1.3 Reforma 3: Reforma verejného obstarávania

Výzvy:

 • Verejné obstarávanie prešlo za posledné roky viacerými zmenami, ktoré neviedli k zvýšeniu súťaživosti, ani jeho dôveryhodnosti.
 • Naďalej chýba zber údajov a ich aplikácia na predikciu počtu predložených ponúk či cien. Stav dát limituje centralizáciu nákupov, hodnotenie kvality a manažment nákupov v inštitúciách.
 • Digitalizácia verejného obstarávania nespĺňa atribúty štandardizácie dát, čo má nepriaznivý vplyv na možnosť využívania analytických činností, a tým aj efektívnosť procesu.
 • Zvýšenie transparentnosti procesov vo verejnej správe, kvalitné verejné služby pri komunikácii firiem a občanov so štátom a zúženie priestoru pre nekalé aktivity pri nakladaní s majetkom a zdrojmi štátu, verejných inštitúcií a samospráv sa dotýkajú aj oblasti verejného obstarávania. Sú potrebné nielen na zefektívnenie a zvýšenie dôvery verejného obstarávania, ale aj na efektívny boj s korupciou.

Ciele:

 • Zrýchlenie a zjednodušenie verejného obstarávania.
 • Zrýchlenie procesu aj z pohľadu uplatňovania práv dotknutých záujemcov, uchádzačov, účastníkov a iných osôb.
 • Zlepšenie kontroly verejného obstarávania prostredníctvom automatizácie zadávania a vyhodnocovania zákaziek a zabezpečenia efektívneho zberu a analýzy údajov o cenách.
 • Profesionalizácia verejného obstarávania prostredníctvom centrálneho verejného obstarávania, zabezpečenia kontinuálneho vzdelávania a odbornej prípravy obstarávateľov

Implementácia:

 • Reforma prinesie legislatívne zmeny upravujúce proces verejného obstarávania v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
 • Legislatíva pripraví rámec na zavedenie jednotnej elektronickej platformy pre podlimitné zákazky a niektoré zákazky s nízkou hodnotou. Preferovaným riešením pre túto platformu bude úprava a rozšírenie funkcionalít existujúceho elektronického kontraktačného systému alebo „elektronického trhoviska“ (EKS). Prinesie možnosť automatizácie zadávania a vyhodnocovania zákaziek pre všetky nákupy tovarov, služieb a stavebných prác v podlimitných zákazkách a sčasti aj v zákazkách s nízkou hodnotou, čím sa zabezpečí zvýšenie transparentnosti a nastavenie efektívneho zberu a vyhodnocovania údajov o cenách.
 • Medzi najvýznamnejšie zmeny zákona o verejnom obstarávaní patria:

V oblasti zjednodušenia postupov:

 • Úprava niektorých existujúcich pravidiel, ktoré majú charakter národného goldplatingu.
 • Úprava finančných limitov pre zákazku, koncesiu a súťaž návrhov, so zachovaním úpravy finančných limitov pre podlimitné zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a finančného limitu na uplatňovanie zákona priamo v zákone.
 • Zriadenie centrálnej obstarávacej organizácie pre štátne orgány.
 • Používané elektronické prostriedky budú musieť podporovať aj podávanie žiadostí o nápravu a námietky (jedno prostredie pre všetky úkony).
 • Flexibilnejšia úprava vylúčenia v prípade podozrení na existenciu dohôd obmedzujúcich súťaž.
 • Umožní sa v žiadosti o účasť a v ponuke predkladať elektronické kópie (skeny), nielen elektronické originály.
 • Umožní sa uzatvárať zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí, ak predošlý neposkytol súčinnosť, a to bez obmedzenia na prvých troch, ako je tomu dnes.
 • Zavedie sa zjednodušený režim obstarávania zákaziek na sociálne a iné služby podľa prílohy č. 1 k zákonu.
 • Zjednotia a zjednodušia sa informačné povinnosti v podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou.
 • Budú sa postihovať špekulatívne postupy hospodárskych subjektov pri využívaní námietok.
 • Podporia sa a zavedú nástroje na automatizáciu procesu zadávania zákaziek v podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou a realizáciu podlimitných zákaziek prostredníctvom jednotnej elektronickej platformy. Bude upravená nielen na verejné obstarávanie bežne dostupných tovarov a služieb, ale aj na verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu, a na používanie iných kritérií než je cena.

V oblasti skrátenia procesu:

 • Rozšíri sa katalóg postupov verejného obstarávania, pri ktorých bude obmedzené využitie revíznych prostriedkov (so zachovaním možnosti kontroly zo strany ÚVO).
 • Upravia sa revízne postupy a dohľad nad verejným obstarávaním s cieľom skrátiť dĺžku procesu verejného obstarávania
 • Posilnenie koncentrácie v konaní o námietkach
 • V špecifických prípadoch osobitné odklony procesnej úpravy konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
 • Mierne sa skrátia lehoty a koncentrujú úkony v podlimitných zákazkách

V oblasti zvýšenia transparentnosti:

 • Jednotná a verejne dostupná elektronická platforma na celý proces verejného obstarávania pre všetky podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotu (ak sa budú obstarávať oslovením viacerých záujemcov)
 • Zverejňovanie úmyslu zadať zákazku s nízkou hodnotou na jednotnej elektronickej platforme.
 • Ak bude na predloženie ponuky vyzvaných viac hospodárskych subjektov, bude takýto postup prebiehať cez jednotnú elektronickú platformu.
 • Úprava smerujúca k zvýšeniu profesionalizácie vo verejnom obstarávaní a zvýšeniu zodpovednosti osôb, ktoré pri verejnom obstarávaní porušia zákon.
 • Na zrýchlenie procesu verejného obstarávania bude navrhnutá úprava procesných ustanovení revíznych postupov, vrátane konania o preskúmaní úkonov pred podpisom zmluvy na základe námietok. Cieľom je skrátenie konania so zachovaním potrebnej úrovne ochrany práv dotknutých subjektov vrátane možnosti súdnej ochrany.
 • Na zabezpečenie efektívneho zberu a vyhodnocovania údajov verejného obstarávania budú v rámci jednotnej elektronickej platformy realizované nasledujúce úpravy:
 • Automatizácia jednotnej elektronickej platformy (vytvorenie inteligentných formulárov na zadávanie zákaziek s použitím viacerých, aj kvalitatívnych kritérií, automatické zoraďovanie došlých ponúk na základe týchto kritérií).
 • Umožní sa plnohodnotné fungovanie jednotnej elektronickej platformy pre všetky podlimitné zákazky, ako platformy na realizáciu elektronického verejného obstarávania nielen bežných tovarov a služieb.
 • Bude vytvorený systém na sledovanie vývoja cien, ako funkčná súčasť jednotnej elektronickej platformy, použiteľný v podlimitných zákazkách, aj na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky v nadlimitných zákazkách.
 • Zrealizuje sa integrácia na spoločný modul procesnej integrácie a integrácie údajov (IS CSRÚ) na účely automatizovaného získavania údajov, ktoré sú potrebné vo verejnom obstarávaní.
 • Procesy verejného obstarávania by mala zjednodušiť a optimalizovať aj Centrálna obstarávacia autorita. V súčasnosti túto úlohu čiastočne zabezpečuje rezort vnútra, ktorý realizuje centrálne nákupy energií pre štátnu správu. Keďže momentálne prebieha na technickej úrovni diskusia o finálnom rozsahu úloh a kompetencií Centrálnej obstarávacej autority, v aktuálnom návrhu zákona o verejnom obstarávaní bude vytvorený predpoklad na jej zriadenie, pričom podrobnosti o rozsahu jej činnosti nie sú v tomto momente špecificky riešené.
 • Strategickým dokumentom upravujúcim ciele v oblasti zeleného verejného obstarávania je Stratégia Zelenšie Slovensko (Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030), v zmysle ktorej:
 • Slovensko bude zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania a 70 % z celkového množstva zákaziek vo verejnom obstarávaní.
 • Zelené verejné obstarávanie bude povinné pre ústredné orgány štátnej správy, samosprávne kraje a mestá. Na začiatku pre vybrané produktové skupiny a postupne sa bude rozširovať tak, aby sa do roku 2030 dosiahol vytýčený cieľ.
 • Elektronické verejné obstarávanie zabezpečí jednoduché a prehľadné zadávanie a monitoring zeleného verejného obstarávania.
 • Na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov bude schválený implementačný dokument Národný program pre zelené verejné obstarávanie, ktorý by mal špecifikovať spôsob a pravidlá zavedenia povinnosti zeleného verejného obstarávania.
 • V rámci aktuálnej reformy verejného obstarávania sa plánuje definovať, čo sa rozumie pod environmentálnym hľadiskom, čím sa spresní a uľahčí aplikácia ustanovení zákona, ktoré s týmto pojmom pracujú.
 • Všetky navrhnuté zmeny budú v súlade s príslušnými smernicami Európskeho parlamentu a Rady a s pravidlami ustanovenými Zmluvou o fungovaní EÚ.

Adresát:

 • Subjekty verejného sektora, fyzické osoby a právnické osoby.

Časový rozvrh:

 • Ukončenie medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona o verejnom obstarávaní sa predpokladá do 30. júna 2021.
 • Schválenie legislatívnych zmien vládou a parlamentom sa predpokladá vo štvrtom kvartáli 2021.
 • Účinnosť zákonov sa predpokladá v prvom kvartáli 2022.
 • Úprava jednotnej elektronickej platformy, preferovane v existujúcom informačnom systéme elektronického trhoviska (EKS) (I. a II. etapa) – do konca druhého kvartálu 2023.