Novinky

Nová verzia systému eProcurement

Nová verzia nášho manažérskeho nástroja na riadenie interných procesov obstarávania - eProcurement prináša tieto kľúčové vylepšenia: Modul pre evidenciu a podporu riadenia projektovPrepracovanú evidenciu a správu objednávokVylepšené sledovanie čerpania zmlúv, či už ide o rámcové dohody, alebo iné zmluvy, ktorých čerpanie nastáva postupne počas roka Prepracovaný modul sledovania čerpania rozpočtu...

Systém eProcurement zavádza evidenciu spoločensky zodpovedného verejného obstarávania

Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie čoraz častejšie rezonuje medzi verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi a stáva sa súčasťou moderného verejného obstarávania. Preto sme systém pre interné riadenie procesov verejného obstarávania eProcurement rozšírili o podporu evidencie aspektov spoločensky zodpovedného verejného obstarávania. A čo to všetko pre užívateľov znamená? V systéme  eProcurement je možné prehľadne evidovať všetky...

Nové funkcie na webovom portáli www.VerejneSutaze.sk

Predstavujeme vám jedinečný a úspešný projekt, ktorý sa teší veľkej obľube u našich zákazníkov a zabezpečí vašej spoločnosti efektívne vyhľadávanie vo všetkých zverejnených súťažiach na jednom mieste a v jednom reálnom čase a to podľa: - kľúčových slov resp. textu, - druhu postupu obstarávania, - CPV kódu, kategórie, - druhu...

Nový portál verejnesutaze.sk

Verejné súťaže, podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou a DNS na jednom mieste. Vestník verejného obstarávania, EKS - elektronický kontraktačný systém a eZakazky (https://www.ezakazky.sk) na jednom mieste. Denné prehľady o nových zákazkách do e-mailu. Adresa: https://www.verejnesutaze.sk

Lehoty pri doručovaní žiadosti o nápravu

V aktuálnom vydaní sme pre vás pripravili aktuálny prehľad: Uznesení Súdneho dvora  EÚRozhodnutí Súdneho dvora EÚnávrhov generálneho advokáta k problematike VO. Keďže aplikačná prax ukázala viacero pohľadov na počítanie lehôt pri doručovaní žiadosti o nápravu, pripravili sme pre vás aj článok, v ktorom sme rozanalyzovali, ako ich vypočítať správne a...

Zoznam rizikových indikátorov možného porušenia hospodárskej súťaže

Rizikové indikátory, ktoré sú ďalej uvedené, neznamenajú sami o sebe dôkaz o porušení hospodárskej súťaže, alebo porušenia ZVO. Sú však situáciami, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že v rámci daného zadávania zákazky mohlo dôjsť k protiprávnemu konaniu. Pokiaľ určitý rizikový indikátor sám o sebe znamená porušenie ZVO, nepotvrdenie skutočnosti o porušení hospodárskej...

Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie

Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie v súlade so zákonom  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením vlády č. 269 z 30. apríla 2020 k návrhu na určenie spôsobu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republiky vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov na...

Všeobecné metodické usmernenie 1-2020

zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, § 293ew zákona o sociálnom poistení, umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti poistného na sociálne poisteniezákon č. 68/2020...

Zmeny pre eurofondové zákazky

Metodický pokyn č. 12, verzia č. 7 je účinný od 1.05.2020 a zavádzajú sa ním niektoré nové pravidlá najmä pri:  zadávaní zákaziek nespadajúcich pod ZVO, pri zabezpečovaní neodkladných nákupov zdravotníckych pomôcok z dôvodu ochrany verejného zdraviazadávanie zákaziek dotovanou osobou s dotáciou 50% a menej finančných prostriedkov. Zhrnutie všetkých usmernení v súvislosti...