Novinky

Lehoty pri doručovaní žiadosti o nápravu

V aktuálnom vydaní sme pre vás pripravili aktuálny prehľad: Uznesení Súdneho dvora  EÚRozhodnutí Súdneho dvora EÚnávrhov generálneho advokáta k problematike VO. Keďže aplikačná prax ukázala viacero pohľadov na počítanie lehôt pri doručovaní žiadosti o nápravu, pripravili sme pre vás aj článok, v ktorom sme rozanalyzovali, ako ich vypočítať správne a...

Zoznam rizikových indikátorov možného porušenia hospodárskej súťaže

Rizikové indikátory, ktoré sú ďalej uvedené, neznamenajú sami o sebe dôkaz o porušení hospodárskej súťaže, alebo porušenia ZVO. Sú však situáciami, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že v rámci daného zadávania zákazky mohlo dôjsť k protiprávnemu konaniu. Pokiaľ určitý rizikový indikátor sám o sebe znamená porušenie ZVO, nepotvrdenie skutočnosti o porušení hospodárskej...

Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie

Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie v súlade so zákonom  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením vlády č. 269 z 30. apríla 2020 k návrhu na určenie spôsobu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republiky vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov na...

Všeobecné metodické usmernenie 1-2020

zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, § 293ew zákona o sociálnom poistení, umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti poistného na sociálne poisteniezákon č. 68/2020...

Zmeny pre eurofondové zákazky

Metodický pokyn č. 12, verzia č. 7 je účinný od 1.05.2020 a zavádzajú sa ním niektoré nové pravidlá najmä pri:  zadávaní zákaziek nespadajúcich pod ZVO, pri zabezpečovaní neodkladných nákupov zdravotníckych pomôcok z dôvodu ochrany verejného zdraviazadávanie zákaziek dotovanou osobou s dotáciou 50% a menej finančných prostriedkov. Zhrnutie všetkých usmernení v súvislosti...

eZakazky ešte viac elektronicky

Obľúbený systém pre elektronické verejné obstarávanie - eZakazky, prichádza s novými modulmi, ktoré vám uľahčia prácu a najmä zvýšia ochranu zdravia pri realizácií procesov obstarávania. OTVÁRANIE PONÚK Ako prvé by sme radi pripomenuli možnosť otvárania ponúk elektronicky. Už viac ako rok máte možnosť nestretávať sa s uchádzačmi pri otváraní ponúk, ale nastaviť...

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V ČASE MIMORIADNEJ UDALOSTI Z DÔVODU PANDÉMIE COVID-19

V najnovšom čísle Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2020 od vydavateľstva Wolters Kluwer sa dozviete ako si poradiť s obstarávaním počas mimoriadnej situácie pri: nadlimitnej zákazkepodlimitnej zákazkezákazke s nízkou hodnotouzákazke malého rozsahuako využiť výnimky zo ZVOako pokračovať vo vyhlásených zákazkáchako si pripraviť zákazku k vyhláseniu a mnoho ďalších užitočných...

Máme otvorené

V súvislosti s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva o uvoľňovaní karanténnych opatrení Vám s potešením oznamujeme, že naše prevádzky opätovne otvárame. Samozrejme za dodržania podmienok, ktoré s tým súvisia. Je dobrým slovenským zvykom vítať hostí chlebom a soľou, my zatiaľ – rovnako ako ostatní – privítame našich návštevníkov dezinfekčným prípravkom a jedno-rázovými rúškami (len na vonkajšie použitie)... Naše...

Regióny nakupujú spoločne

Spoločné verejné obstarávanie (ďalej len „SVO“) je cesta, ktorou sa vydávajú viaceré regionálne združenia, mikroregióny, či mestá so svojimi RO/PO. Kompetentných k tomuto postupu vedú viaceré dôvody. Odhliadnuc od skutočnosti, že takéto SVO väčšinou spracúva externý subjekt a teda samosprávy majú aspoň o jednu starosť menej, dôvody sú najmä ekonomické. Z našich skúseností môžem...