Novela zákona o verejnom obstarávaní v kocke

UVOZákon č. 252/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“).
(!! Upozornenie: nasledujúci text predstavuje výber a zhrnutie základných ustanovení, ktorými novela mení a dopĺňa aktuálny zákon o verejnom obstarávaní a nenahrádza jej originálne znenie zverejnené v Zbierke zákonov SR, ktoré jediné predstavuje záväzný text zákona)
I. Zmena limitu podlimitných zákaziek § 4 ods. 3 písm. a)
– pri zákazkách na bežne dostupný tovar (okrem potravín), služby a stavebné práce, ak ide o verejného obstarávateľa: Obec, Vyšší územný celok, PO, ktorá spĺňa požiadavky podľa ods. 2, Združenie PO, PO, v ktorej verejný obstarávateľ vykonáva priamu/nepriamu výlučnú kontrolu – ide o podlimitnú zákazku, ak je predpokladaná hodnota rovná alebo vyššia ako 5 000 eur.
(Teda povinnosť zadávať zákazky na bežne dostupné tovary, služby, stavebné práce prostredníctvom elektronického trhoviska pre tieto subjekty vzniká až od predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 5 000 €, pri verejnom obstarávateľovi podľa § 6 ods. 1 písm. a), t.j. SR zastúpená svojimi orgánmi zostala zachovaná výška 1 000 €)
– osoba podľa § 7 ods. 1 (osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ/obstarávateľ a ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb) – postupuje pri zadávaní zákaziek ako obec (§ 6 ods. 1 písm. b))
II. Elektronické trhovisko
– základná úprava sa presunula do prvej časti zákona (§ 9c a § 9d) z dôvodu možnosti využitia elektronického trhoviska aj pri nadlimitných zákazkách (z tohto dôvodu sa vypúšťajú pôvodné ustanovenia zákona § 92 až 95)
– zmluva uzavretá prostredníctvom elektronického trhoviska sa považuje za zmluvu uzavretú v písomnej forme
– pri zadávaní podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska nie je možné zadať koncesiu, je možné uzavrieť rámcovú dohodu najviac na 12 mesiacov (§ 91 ods. 2)
– osoba podľa § 7 postupuje pri podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska ako verejný obstarávateľ
– nová definícia ponuky – „Zverejnená ponuka je návrhom na uzavretie zmluvy voči vopred neurčenému verejnému obstarávateľovi, a to za podmienok a spôsobom podľa tohto zákona a obchodných podmienok elektronického trhoviska
– kritériá na vyhodnotenie ponúk – len ponuka s najnižšou cenou
– zavádza sa rovnocennosť postupov podľa § 96 a § 97 – je na verejnom obstarávateľovi, ktorý si vyberie
– vypustenie odkazu na § 43 (elektronická aukcia) elektronické trhovisko má viac aukčných postupov
– zrušenie pôvodného postupu § 98 – použitie priameho rokovacieho konania (PRK), ak nebolo úspešné zadávanie zákazky na elektronickom trhovisku podľa § 97 – stanovuje sa použiť postup podľa § 100 – podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
– doplnila sa podmienka použitia priameho rokovacieho konania pri podlimitnej zákazke – § 101 ods. 1 písm. c) (ak pre časovú tieseň nie je možné postupovať podľa § 96 a 97)
– zavádza sa možnosť použitia elektronického trhoviska v nadlimitnej zákazke postup verejná súťaž – len pre bežne dostupné tovary a služby- nie stavebné práce! – postup je upravený v § 51 ods. 6 + obchodné podmienky trhoviska
– použiť elektronické trhovisko pri verejnej súťaži môže rovnako aj obstarávateľ (§ 81 ods. 1)
– ak záujemca nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže sa zaregistrovať na elektronickom trhovisku na účely konkrétneho už vyhláseného verejného obstarávania (nadlimitnej zákazky) a predložiť ponuku aj bez zápisu do zoznamu podnikateľov, pričom sa mu umožní preukázať splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou takejto registrácie; ustanovenie § 44 ods. 1 tým nie je dotknuté.“ (ide o výnimku z ustanovenia § 9d ods. 1- podmienkou účinnosti registrácie na elektronickom trhovisku je zápis do zoznamu podnikateľov)
III. Zrušenie podmienky preukazovania majetkovej účasti
– dňom účinnosti novely sa zo zákona o verejnom obstarávaní vypúšťa ustanovenie § 26a, teda povinnosť preukazovania majetkovej účasti účinnosťou novely zaniká.
IV. Register konečných užívateľov výhod (ďalej len “RKUV“) – nový inštitút
– RKUV je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a obsahuje údaje o konečných užívateľoch výhod
– zavádza sa definícia konečného užívateľa výhod pri právnickej osobe, pri fyzickej osobe a pri združení majetku – identifikuje sa sám uchádzač, resp. jeho subdodávateľ alebo tretia osoba (§ 27 ods. 2 ,§ 28 ods. 2), a to podľa konkrétneho písmena a bodu ustanovenia § 12a
– RKUV sa zverejňuje na webovom sídle úradu – obsahuje obchodné meno/názov a adresu miesta podnikania/sídla podnikateľa, právnu formu podnikateľa, identifikačné číslo podnikateľa, zoznam členov štatutárneho orgánu (meno, priezvisko), zoznam konečných užívateľov výhod (meno, priezvisko, adresa pobytu konečného užívateľa výhod, písmeno a bod § 12a – na základe čoho bol určený, údaj či je verejným funkcionárom (v zmysle čl. 2 ods.1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.)
– údaje zverejnené v registri sú účinné voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať. Úrad poskytne bezodplatne výpis z RKUV alebo potvrdenie o nezapísaní
– zápis do RKUV sa uskutočňuje na základe žiadosti fyzickej/právnickej osoby, zápis sa vykonáva na dobu neurčitú. Príloha k žiadosti – doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky, čestné vyhlásenie, že konečný užívateľ výhod, nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie….(§134b ods. 2 písm. b))…., čestné vyhlásenie, že údaje o konečných užívateľoch výhod uvedené v žiadosti sú pravdivé a úplné
– overenie čestného vyhlásenia – úrad môže požiadať doklady a dokumenty preukazujúce pravdivosť a úplnosť údajov a informácií, ktoré boli uvedené v čestných vyhláseniach – lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní
– zmena údajov v registri – povinnosť oznámiť v lehote do 60 dní odo dňa kedy k zmene došlo a doložiť k oznámeniu aj prílohy
– !! povinnosť pri uzavieraní zmlúv – Verejný obstarávateľ/obstarávateľ – nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu s uchádzačom/čmi, ktorí nemajú v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia (subdodávateľ, ktorý sa podieľa 30 % – pri nadlimitnej zákazke najmenej 10 mil. eur; 50 % – pri iných zákazkách na dodaní plnení po celú dobu plnenia – musí byť známy v čase uzatvorenia zmluvy) nemajú v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých osoby podľa § 27 ods. 2/§ 28 ods. 2 nemajú v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod
– !! § 45 ods. 9 – súčinnosť na uzavretie zmluvy – úspešní uchádzači, ich subdodávatelia, podľa odseku 10 zákona o verejnom obstarávaní a ich osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných svojich konečných užívateľov výhod. Doplnené aj do možnosti uzavrieť zmluvu s druhým, resp. tretím v poradí, aby sa z dôvodu nezapísania konečných užívateľov výhod povinných osôb nezmaril účel verejného obstarávania
– pri skupine dodávateľov – má povinnosť zápisu do RKUV každý člen skupiny
– povinnosť zápisu sa vzťahuje aj na podlimitné zákazky zadávané bez využitia elektronického trhoviska
– verejný obstarávateľ/obstarávateľ – môže vypovedať zmluvu uzavretú s uchádzačom, ktorý nemal v čase uzavretia zmluvy v RKUV zapísaných konečných užívateľov výhod, alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí tohto uchádzača z RKUV, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti – nemá zapísaných konečných užívateľov výhod v RKUV/pri zápise použil údaj, informáciu, doklad, čestné vyhlásenie, ktoré nie sú pravdivé alebo neúplné
– sankcie týkajúce sa registra – pokuty/zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
o verejný obstarávateľ/obstarávateľ – 5 % zmluvnej ceny – uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody bez zapísania povinných osôb v RKUV – § 149 ods. 1 písm. i)
o uchádzač – 10 000 eur – 1 mil. eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu 3 rokov, ak nesplnil povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri a uzavrel zmluvu, na účely zápisu predložil údaj, informáciu, doklad, dokument alebo čestné vyhlásenie, ktoré nie je pravdivé alebo úplne
o subdodávateľ/osoba podľa § 27 ods. 2 § 28 ods.2 – 10 000 eur – 1 mil. eur, ak nesplnil povinnosť zápisu do RKUV, na účely zápisu predložil údaj, informáciu, doklad, dokument alebo čestné vyhlásenie, ktoré nie je pravdivé alebo úplne
o fyzická/právnická osoba do 100 000 eur, ak nesplnila povinnosť predložiť úradu doklady a dokumenty na požiadanie alebo neoznámila zmenu údajov a nepredložila dokumenty
POZOR! Zápis v registri konečných užívateľov výhod verzus zápis v registri podnikateľov : Ide o dva rôzne registre, vzájomne nezastupiteľné.
Zápis do zoznamu podnikateľov – údajmi a dokladmi v ňom zapísanými podnikateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 (osobné postavenie).
Zápis do registra konečných užívateľov výhod – nenahrádza zrušené ustanovenie § 26a -nie je podmienkou účasti!
– vyžaduje sa v rámci súčinnosti (§ 45 ods. 9) – je podmienkou uzavretia zmluvy- povinnosť zápisu okrem uchádzača majú aj subdodávatelia, tretie osoby (§ 27 ods. 2 a § 28 ods. 2).
Vzťah Elektronického trhoviska, zoznamu podnikateľov a registra konečných užívateľov výhod:
– podmienkou účinnosti registrácie na elektronickom trhovisku je zápis do zoznamu podnikateľov (okrem § 51 ods. 6 písm. m))
– pri podlimitných zákazkách realizovaných cez elektronické trhovisko sa § 45 neuplatňuje – t.j. na účely uzavretia zmluvy nie je pre uchádzača stanovená povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod v registri
– pri nadlimitných zákazkách realizovaných cez elektronické trhovisko ostáva povinnosť mať na účely uzatvorenia zmluvy zapísaných konečných užívateľov výhod v registri zachovaná
V. Komunikácia
– nová úprava komunikácie špecifikovaná v § 18 – reflektuje na požiadavky na elektronickú komunikáciu vychádzajúce z novej európskej smernice,
– !! podľa § 155q ods. 6 novely … verejný obstarávateľ/obstarávateľ môže do 31. augusta 2016 postupovať podľa § 18 v znení účinnom do 31. októbra 2015
!! V tejto súvislosti verejným obstarávateľom/obstarávateľom odporúčame (z dôvodu odstránenia akýchkoľvek pochybností), aby buď v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch uviedli, ktoré znenie § 18 použijú pri zadávaní konkrétnych zákaziek.
– komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov
– nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií
– verejný obstarávateľ/obstarávateľ zverejnia podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania a identifikujú informačný systém, prostredníctvom, ktorého sa verejné obstarávanie realizuje v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk
– § 18 ods. 5 až 7 definujú výnimky z povinnosti použitia elektronických prostriedkov komunikácie
– § 18 ods. 8 stanovuje podmienky, kedy sa môže komunikácia uskutočniť aj prostredníctvom nástrojov, ktoré nie sú všeobecne dostupné
– verejný obstarávateľ/obstarávateľ zároveň v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk určí úroveň bezpečnosti v jednotlivých fázach verejného obstarávania – tá musí byť primeraná súvisiacemu riziku – v dôsledku toho môže vyžadovať použitie elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte alebo použitie zaručeného elektronického podpisu
VI. Dynamický nákupný systém
– nová úprava dynamického nákupného systému, ktorý predstavuje plne elektronický procesný postup na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu
– vychádza z pravidiel novej európskej smernice – nadväzuje na nové pravidlá v oblasti elektronickej komunikácie
– upúšťa od postupu verejnej súťaže a prikláňa sa k postupu, ktorý sa najviac blíži užšej súťaži
VII. Zverejňovanie dokumentov v profile
– rozširujú sa možnosti zverejňovania dokumentov a informácií na profile – stačí (uverejniť) aj priamy odkaz na informáciu alebo dokument uverejnený na inom webovom sídle. Podmienky zverejnenia a prístupu k nim musia byť však dodržané aj pri takomto zverejnení. (bezplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup…)
VIII. Prechodné ustanovenia
– verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, koncesia, súťaž návrhov alebo postup zadávania podlimitnej zákazky, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 31. 10. 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných
do 31. 10. 2015. Priame rokovacie konanie, ktoré sa preukázateľne začalo do 31. 10. 2015 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. 10. 2015.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *