Nevyhotovenie referencie v zákonnej lehote

Úrad pre verejné obstrávanie upozorňuje, že v poslednom čase došlo k zvýšeniu počtu podnetov hospodárskych subjektov týkajúcich sa nesplnenia povinnosti vyhotoviť referenciu, Úrad pre verejné obstarávanie upozorňuje, že nevyhotovenie referencie v zákonnej lehote je správnym deliktom podľa § 182 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, za ktorý je úrad povinný uložiť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu od 500 eur do 30 000 eur.

Predmetné všeobecné metodické usmernenie k zákonu č. 343/2015 Z. z. nájdete tu.

Spoločnosť eBIZ ponúka systéme eProcurement, ktorý poskytuje podporu pri dodržiavaní zákonných povinností týkajúcich sa povinnosti vyhotoviť referenciu.

https://www.eprocurement.sk/