Metodické usmernenie UVO k zneužívaniu EKS

E-mailom zo dňa 11. 12. 2015 ste sa na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

V súvislosti s Vašimi otázkami a odpoveďou technickej podpory EKS, ktorá Vás odkázala na úrad, si dovoľujeme uviesť nasledovné:
Podľa § 9c ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vypracúva, mení a zverejňuje na elektronickom trhovisku obchodné podmienky elektronického trhoviska podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou a pripája k nim časovú pečiatku.

Podľa § 9c ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní obchodné podmienky elektronického trhoviska upravujú, v rozsahu zákona, tieto oblasti vzťahov:
a) podmienky používania elektronického trhoviska z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, postupu registrácie na elektronickom trhovisku a podrobností o spôsobe preukazovania splnenia podmienok registrácie, postupu zverejňovania ponuky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, rozsahu denného času, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže elektronické trhovisko používať na verejné obstarávanie, a komunikácie medzi uchádzačmi alebo záujemcami a verejným obstarávateľom a obstarávateľom,
b) náležitosti zmluvy uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a záujemcom, ktoré obsahujú najmä
1. moment a spôsob vzniku zmluvy,
2. komunikáciu zmluvných strán,
3. možnosti skončenia zmluvy,
4. sankcie za neplnenie zmluvných podmienok,
5. rozhodné právo a spôsob riešenia sporov zo zmluvy,
6. moment nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu podľa osobitného zákona.

Podľa § 9c ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní obchodné podmienky elektronického trhoviska sú pre registrovaných uchádzačov a záujemcov záväzné a v časti podľa odseku 8 písm. b) sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a záujemcom.

Podľa § 9c ods. 2 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní ministerstvo vnútra zabezpečí, aby elektronické trhovisko obsahovalo funkcie potrebné na postup verejného obstarávateľa, obstarávateľa, záujemcu alebo uchádzača, ministerstva vnútra a úradu podľa tohto zákona a aby spĺňalo najmenej tieto podmienky: umožňovalo každému zaslať ministerstvu vnútra upozornenie v prípadoch zneužitia elektronického trhoviska, jeho využívania v rozpore so zákonom alebo podozrenia z takej činnosti.

V prípade, že máte podozrenie, že elektronické trhovisko je využívané v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní odporúčame, aby ste sa obrátili na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (nie podporu EKS), ktoré je správcom tohto informačného systému.

Úrad eviduje viacero podaní súvisiacich s elektronickým trhoviskom vo väzbe na problematiku DPH, avšak správcom tohto informačného systému je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré môže zmeniť fungovanie predmetného informačného systému a upraviť Obchodné podmienky elektronického trhoviska.