Korigendum oznámenia/výzvy na predkladanie ponúk len do 10.10.2018

Na základe informácií publikovaných na stránke Úradu pre verejné obstarávanie dňa 01.10.2018 –  Plánovaná odstávka informačných systémov úradu si Vás dovoľujeme upozorniť , že cit. „Systém IS ZÚ bude nedostupný od 10. 10. 2018 (streda) 18:00 hod. do 18. 10. 2018 (štvrtok) v priebehu dňa.“.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na korigendum oznámenia/výzvy na predkladanie ponúk, ktorým sa verejné obstarávanie vyhlasovalo a úpravu súťažných podkladov Vám zostáva menej ako týždeň.

V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v zmysle Výkladového stanoviska č. 4/2018  zo dňa 13.09.2018,  je elektronickú komunikáciu nutné zabezpečiť v akomkoľvek postupe verejného obstarávania (nadlimitnom alebo podlimitnom) zadávanom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bez ohľadu na dátum jeho vyhlásenia. 

Pri emailovej komunikácii súčasne ÚVO upozorňuje, že doručovanie dokumentov prostredníctvom e-mailovej komunikácie nie je možné považovať za elektronické doručovanie podľa zákona o e-Governmente ani podľa § 20 ods. 1 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní. 

Výkladové stanovisko UVO 4/2018 v plnom znení : Výkladové stanovisko 4/2018

V tejto súvislosti si Vám dovoľujeme predložiť ponuku na zabezpečenie realizácie elektronickej komunikácie vo verejnom obstarávaní externou formou bez ohľadu na dátum jeho vyhlásenia.

Ponúkame Vám:

  • poskytnutie poradenstva ohľadne postupu pri zadávaní zákazky prostredníctvom elektronickej komunikácie bez ohľadu na dátum jeho vyhlásenia;
  • poskytnutie poradenstva a informácií o potrebných textových úpravách v dokumentoch súvisiacich pri zadávaní zákaziek pri prechode na elektronickú komunikáciu – Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania /Výzvy na predkladanie ponúk a v súťažných podkladov s súvislosti s elektronickou komunikáciou;
  • založenie zákazky a nastavenie potrebných parametrov v elektronickom nástroji eZakazky vo aktuálnej fáze postupu zadávania zákazky, (lehota na predkladanie ponúk, vyhodnocovanie ponúk, vysvetľovanie dokladov, ponúk a atď.
  • zabezpečenie plnej elektronickej komunikácie v procese verejného obstarávania od aktuálnej fáze procesu do ukončenia celého procesu obstarávania.

V elektronickom nástroji eZakazky je možné začať proces obstrávania od akejkoľvek fázy obstarávania – lehoty na predkladanie ponúk, fázy vyhodnocovania, elektronickej aukcie alebo poskytnutie informácií o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Príklady textov do oznámenia / výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov:

Nove_zadavanie_TEXT_DO_VYZVY_a_DO_SP_03.10.2018

Pred_lehotou_na_PP_TEXT_DO_VYZVY_a_DO_SP_03.10.2018

Po_lehote_na_PP_TEXT_DO_SP_03.10.2018

Kryci-list-ponuky_vzor

Navrh_na_plnenie_kriteriii

Vyhlasenie_o_elektronickej_komunikacii

 

 

Orientačná cena služby:

  Predmet Množstvo Cena bez DPH Sadzba DPH Cena s DPH
1. Outsourcing elektronickej komunikácie  – asistované služby 1 zákazka 290,00 € 20 % 348,00 €

 

V prípade záujmu o spoluprácu alebo informácií o iných formách spolupráce napíšte nám na obchod@ebiz.sk alebo prostredníctvom kontaktného formuláru http://www.ezakazky.sk/index.cfm?Module=Customer&Page=Register