Elektronický nástroj eZakazky a novela ZVO od 31.03.2022

Novela zákona o verejnom obstarávaní (ZVO) prináša od 31.3.2022 viaceré zmeny. Jednou z podstatných je aj povinnosť realizovať procesy verejného obstarávania prostredníctvom elektronickej platformy a to, podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou. V zmysle prechodných ustanovení k úpravám účinným od 31. marca 2022 je však možné na všetky úkony, ktoré majú byť vykonané prostredníctvom elektronickej platformy, použiť elektronický prostriedok podľa § 20. Elektronický nástroj eZakazky takým prostriedkom je.

To znamená, že na všetky postupy, na ktoré je potrebné použiť elektronickú platformu, je možné minimálne do 31.1.2023 používať elektronický nástroj eZakazky.

A samozrejme, elektronický nástroj eZakazky nemusíte použiť len na zákazky, na ktoré je potrebné použiť elektronickú platformu. eZakazky môžete použiť aj na všetky ostatné postupy zadávania zákaziek ako napr. nadlimitná verejná súťaž, dynamický nákupný systém, rokovacie konania.

Výber ustanovení zo ZVO:

Zadávanie podlimitných zákaziek

§ 108  Úvodné ustanovenia

(1) Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje podľa § 112 až 116, pričom sa môže rozhodnúť, že bude postupovať

a) podľa § 109 až 111, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, alebo

b) podľa § 111a, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1.

Zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby

§ 109

(1) Podmienkou na zverejnenie ponuky na elektronickej platforme je registrácia podľa tohto zákona.

Zjednodušený postup pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby

§ 111a 

(1) Pri zadávaní podlimitnej zákazky na služby uvedené v prílohe č. 1 verejný obstarávateľ môže postupovať podľa odsekov 2 až 6.

(2) Verejný obstarávateľ vyhlasuje zadávanie zákazky uverejnením výzvy na predkladanie ponúk podľa § 117 ods. 7 prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy.

Bežný postup pre podlimitné zákazky

§ 112

(1) Verejný obstarávateľ použije na zadávanie zákazky elektronickú platformu.

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

§ 117 

(1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, vyzve tieto hospodárske subjekty na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy a je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie; ak na zadanie zákazky využije elektronickú platformu, môže priebeh verejného obstarávania zdokumentovať prostredníctvom elektronickej platformy.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. marca 2022

§ 187l

(1) Splnenie podmienky podľa § 13 ods. 2 písm. o) zabezpečí správca elektronickej platformy, v súčinnosti s úradom, najneskôr do 30. marca 2023.

(2) Správca elektronickej platformy zabezpečí možnosť jej používania na postup zadávania zákazky podľa § 111a najneskôr do 1. októbra 2022.

(3) Verejný obstarávateľ nie je do 31. januára 2023 povinný používať elektronickú platformu, ak na úkony, ktoré majú byť vykonané prostredníctvom elektronickej platformy, použije elektronický prostriedok podľa § 20.

(4) Verejný obstarávateľ nie je povinný plniť povinnosti podľa § 111 ods. 2§ 111a ods. 5§ 117 ods. 9 a § 118 ods. 4 vo vzťahu k zmluvám, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom elektronickej platformy odo dňa vzájomného technického prepojenia informačných systémov úradu s elektronickou platformou zabezpečujúceho automatickú výmenu všetkých informácií, ktoré sú potrebné na plnenie týchto povinností. Skutočnosť, že došlo k prepojeniu podľa predchádzajúcej vety oznámi úrad na svojom webovom sídle.

(5) Verejný obstarávateľ nie je povinný plniť povinnosti podľa § 117 ods. 9 a § 118 ods. 4 vo vzťahu k zmluvám, ktoré neboli uzatvorené prostredníctvom elektronickej platformy a boli zverejnené v centrálnom registri zmlúv odo dňa vzájomného technického prepojenia informačných systémov úradu s centrálnym registrom zmlúv zabezpečujúceho automatickú výmenu všetkých informácií, ktoré sú potrebné na plnenie týchto povinností. Skutočnosť, že došlo k prepojeniu podľa predchádzajúcej vety, oznámi úrad na svojom webovom sídle.”