Doklad – Elektronický nástroj eZakazky spĺňa § 20 zákona o verejnom obstarávaní

Dňom 19.10.2018 nastala nová etapa v procesoch verejného obstarávania zavedením plnej elektronizácie. V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní”) a v zmysle Výkladového usmernenia UVO č. 4/2018 je elektronická komunikácia povinná aj pre zákazky začaté pred týmto termínom.

 Elektronické nástroje na elektronickú komunikáciu v procese verejného obstarávania nepodliehajú povinnej certifikácii, musia však spĺňať všetky požiadavky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní.

Na základe požiadavky Úradu pre verejné obstarávanie, s ktorou ste sa mohli stretnúť, Úrad pre verejné obstarávanie vyžaduje predloženie dokladu o tom, že elektronický nástroj spĺňa požiadavky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní:

  • prístup do informačného systému prostredníctvom ktorého prebiehala komunikácia a výmena informácií v procese verjného obsttarávania a doklad o tom, že kontrolovaným zvolený informačný systém spĺňa požiadavky § 20 zákona o verejnom pbstarávaní, a to s poukazom na Výkladové stanovisko úradu č. 4/2018 z 13.9.2018, keďže postup zadávania predmetnej zákazky sa nachádza v štádiu pred uzavretím zmluvy,

Z uvedeného dôvodu Vám poskytujeme doklad, že elektronický nástroj eZakazky spĺňa požiadavky v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní, a aj s poukazom na Výkladové stanovisko úradu č. 4/2018 z 13.9.2018.

Potvrdenie_eZakazky_20_pdf