Výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní

Výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní I. Konečným užívateľom výhod podľa ustanovenia § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon...

Preukazovanie majetkovej účasti podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní zavedené novelou zákona o verejnom obstarávaní účinnou od 1. 3. 2015

Za účelom odstránenia pochybností pri vyhodnocovaní splnenia podmienky účasti podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní (preukazovanie majetkovej účasti) Úrad pre verejné obstarávanie apeluje na verejných obstarávateľov, obstarávateľov a osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní, aby v prípade nepredloženia dokladov na preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti aplikovali inštitút...

Novela zákona o verejnom obstarávaní v kocke

UVOZákon č. 252/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“). (!! Upozornenie: nasledujúci text predstavuje výber a zhrnutie základných ustanovení,...