Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie

Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie v súlade so zákonom  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením vlády č. 269 z 30. apríla 2020 k návrhu na určenie spôsobu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republiky vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov na...

eZakazky ešte viac elektronicky

Obľúbený systém pre elektronické verejné obstarávanie - eZakazky, prichádza s novými modulmi, ktoré vám uľahčia prácu a najmä zvýšia ochranu zdravia pri realizácií procesov obstarávania. OTVÁRANIE PONÚK Ako prvé by sme radi pripomenuli možnosť otvárania ponúk elektronicky. Už viac ako rok máte možnosť nestretávať sa s uchádzačmi pri otváraní ponúk, ale nastaviť...

Máme otvorené

V súvislosti s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva o uvoľňovaní karanténnych opatrení Vám s potešením oznamujeme, že naše prevádzky opätovne otvárame. Samozrejme za dodržania podmienok, ktoré s tým súvisia. Je dobrým slovenským zvykom vítať hostí chlebom a soľou, my zatiaľ – rovnako ako ostatní – privítame našich návštevníkov dezinfekčným prípravkom a jedno-rázovými rúškami (len na vonkajšie použitie)... Naše...

Regióny nakupujú spoločne

Spoločné verejné obstarávanie (ďalej len „SVO“) je cesta, ktorou sa vydávajú viaceré regionálne združenia, mikroregióny, či mestá so svojimi RO/PO. Kompetentných k tomuto postupu vedú viaceré dôvody. Odhliadnuc od skutočnosti, že takéto SVO väčšinou spracúva externý subjekt a teda samosprávy majú aspoň o jednu starosť menej, dôvody sú najmä ekonomické. Z našich skúseností môžem...

Kam s odpadkami.. alebo ako v obciach zvíťaziť nad odpadárskou lobby?

Častá požiadavka zo strany obcí / regionálnych združení – verejné obstarávanie na dodávateľa služieb v odpadovom hospodárstve, tzn. vlastne „od(o)berateľa“ komunálneho odpadu. Príbeh obce z nedávnej doby: malebná podhorská dedinka s necelými 400 obyvateľmi, primárna zmluva o vývoze odpadu z roku 1995(!!!), k zmluve desať dostupných dodatkov, pôvodný partner trikrát „zmenil identitu“ alebo bol včlenený do...

Ako efektívne využiť čas karantény?

Milí verejní obstarávatelia,máme pre Vás pár tipov na činnosti, súvisiace s verejným obstarávaním, ktoré všetci chápeme ako povinnosti navyše, ale žiaľ sa od nás vyžadujú, či minimálne očakávajú. Ich prínos sa ukáže až v budúcnosti. Smernica o verejnom obstarávaní Pokiaľ ste pri „jarnom karanténnom“ upratovaní narazili v skrini (vľavo vzadu v treťom zelenom zakladači) na...

Mininovela ZVO nadobudla účinnosť

Týmto zákonom sa v § 11 ods. 2 ZVO rozširuje okruh prípadov, kedy nie je povinnosťou uzatvárať zmluvy, rámcové dohody a koncesné zmluvy s uchádzačmi a ich subdodávateľmi, ktorí sú zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej udalosti, v prípade využitia priameho rokovacieho...

Prebiehajúce verejné obstarávania počas mimoriadnej udalosti

Vďaka využívaniu sofistikovaných elektronických nástrojov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní, je možné aj v čase mimoriadnej udalosti, v prípade verejného otvárania ponúk zabezpečiť pohodlne z domu: účasť uchádzačov na otváraní ponúk jednoduchým prihlásením sa do elektronického nástroja, čím mu budú v lehote na otváranie ponúk sprístupnené návrhy na plnenie...