eZakazky ešte viac elektronicky

Obľúbený systém pre elektronické verejné obstarávanie - eZakazky, prichádza s novými modulmi, ktoré vám uľahčia prácu a najmä zvýšia ochranu zdravia pri realizácií procesov obstarávania. OTVÁRANIE PONÚK Ako prvé by sme radi pripomenuli možnosť otvárania ponúk elektronicky. Už viac ako rok máte možnosť nestretávať sa s uchádzačmi pri otváraní ponúk, ale nastaviť...

Máme otvorené

V súvislosti s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva o uvoľňovaní karanténnych opatrení Vám s potešením oznamujeme, že naše prevádzky opätovne otvárame. Samozrejme za dodržania podmienok, ktoré s tým súvisia. Je dobrým slovenským zvykom vítať hostí chlebom a soľou, my zatiaľ – rovnako ako ostatní – privítame našich návštevníkov dezinfekčným prípravkom a jedno-rázovými rúškami (len na vonkajšie použitie)... Naše...

Regióny nakupujú spoločne

Spoločné verejné obstarávanie (ďalej len „SVO“) je cesta, ktorou sa vydávajú viaceré regionálne združenia, mikroregióny, či mestá so svojimi RO/PO. Kompetentných k tomuto postupu vedú viaceré dôvody. Odhliadnuc od skutočnosti, že takéto SVO väčšinou spracúva externý subjekt a teda samosprávy majú aspoň o jednu starosť menej, dôvody sú najmä ekonomické. Z našich skúseností môžem...

Kam s odpadkami.. alebo ako v obciach zvíťaziť nad odpadárskou lobby?

Častá požiadavka zo strany obcí / regionálnych združení – verejné obstarávanie na dodávateľa služieb v odpadovom hospodárstve, tzn. vlastne „od(o)berateľa“ komunálneho odpadu. Príbeh obce z nedávnej doby: malebná podhorská dedinka s necelými 400 obyvateľmi, primárna zmluva o vývoze odpadu z roku 1995(!!!), k zmluve desať dostupných dodatkov, pôvodný partner trikrát „zmenil identitu“ alebo bol včlenený do...

Ako efektívne využiť čas karantény?

Milí verejní obstarávatelia,máme pre Vás pár tipov na činnosti, súvisiace s verejným obstarávaním, ktoré všetci chápeme ako povinnosti navyše, ale žiaľ sa od nás vyžadujú, či minimálne očakávajú. Ich prínos sa ukáže až v budúcnosti. Smernica o verejnom obstarávaní Pokiaľ ste pri „jarnom karanténnom“ upratovaní narazili v skrini (vľavo vzadu v treťom zelenom zakladači) na...

Mininovela ZVO nadobudla účinnosť

Týmto zákonom sa v § 11 ods. 2 ZVO rozširuje okruh prípadov, kedy nie je povinnosťou uzatvárať zmluvy, rámcové dohody a koncesné zmluvy s uchádzačmi a ich subdodávateľmi, ktorí sú zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej udalosti, v prípade využitia priameho rokovacieho...

Prebiehajúce verejné obstarávania počas mimoriadnej udalosti

Vďaka využívaniu sofistikovaných elektronických nástrojov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní, je možné aj v čase mimoriadnej udalosti, v prípade verejného otvárania ponúk zabezpečiť pohodlne z domu: účasť uchádzačov na otváraní ponúk jednoduchým prihlásením sa do elektronického nástroja, čím mu budú v lehote na otváranie ponúk sprístupnené návrhy na plnenie...

Mimoriadne opatrenia a otváranie ponúk

V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 upozorňujeme na skutočnosť, že otváranie ponúk je možné v systéme eZakazky zabezpečiť aj prostredníctvom „on line“ sprístupnenia ponúk uchádzačom. Systém eZakazky spĺňa požiadavky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní (t. j. zabezpečuje integritu predložených ponúk).