Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Realizácia celého procesu verejného obstarávania odborne spôsobilou osobou od analýzy predmetu zákazky a určenia správneho postupu podľa zákona o verejnom obstarávaní, prípravy súťažných podkladov, zverejnenia oznámenia alebo výzvy, cez komunikáciu a obeh dokumentov počas jednotlivých fáz obstarávania až po vyhodnotenie zákazky komisiou a zabezpečenia realizácie elektronickej aukcie.

Naše služby:

 • Kompletný outsourcing verejného obstarávania
 • Realizácia verejných obstarávaní na kľúč
 • Poradenské služby a stanoviská vo verejnom obstarávaní
 • Lektorské služby a školenia
 • Zastupovanie verejného obstarávateľa pred kontrolným orgánom

Skúsenosti
Máme za sebou desiatky verejných obstarávaní pre verejných obstarávateľov zo štátnej správa a samosprávy. Máme skúsenosti s realizáciou všetkých typov súťaží (podprahové, podlimitné a nadlimitné) na najrôznejšie predmety obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác.

Odbornosť
Verejné obstarávania realizujú odborne spôsobilé osoby pre verejné obstarávanie s dlhoročnou praxou. Kvalitná príprava súťažných podkladov na začiatku verejného obstarávania znamená menej problémov v jeho priebehu. Do súčasnosti nebola žiadna súťaž realizovaná v našej réžii zrušená rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie.

Spoľahlivosť
Ku každému obstarávaniu pristupujeme zodpovedne a s náležitou starostlivosťou. V procese obstarávania vždy postupujeme podľa požiadaviek a pokynov verejného obstarávateľa. Úplnou samozrejmosťou je dodržiavanie termínov vyžadovaných zákonom. Našim cieľom je dlhodobá spolupráca s verejným obstarávateľom.

Špecializácia
Sme schopní zabezpečiť realizáciu procesu verejného obstarávania pre ľubovoľný predmet obstarávania. Špecializujeme sa však najmä na obstarávanie energií – elektrina a plyn, verejného osvetlenia a stavebných prác. Ako jediní dokážeme aj pri stavebných prácach zrealizovať elektronickú aukciu v štruktúre kompletného výkazu výmer.

Elektronické aukcie pre verejné obstarávanie a aj pre súkromné spoločnosti „na kľúč“ (asistované aukcie)

Elektronická aukcia sa vo verejnom obstarávaní zvyčajne používa ako druhé kolo súťaže, teda firmy ktoré splnili podmienky verejného obstarávateľa, obstarávateľa sú elektronickými prostriedkami vyzvané na predkladanie nových ponúk upravených smerom nadol, pričom je možné súťažiť nižšiu cenu, ako aj iné prvky ponúk tak, ako to určuje zákon.

Uchádzači sa navzájom nepoznajú, všetci však poznajú v každom okamihu priebehu aukcie svoje poradie a môžu vylepšovať svoju ponuku tak, aby sa stali víťazmi.

Naše služby:

 • Príprava výzvy na účasť v elektronickej aukcii a vloženie ponúk z obálok do aukčného systému
 • Nastavenie aukčnej siene, odoslanie prihlasovacích údajov a výzvy uchádzačom
 • Realizácia elektronickej aukcie, dohľad nad priebehom aukcie
 • Spracovanie výsledkov a zaslanie reportov o jej priebehu

V prípade záujmu možnosť sledovania priebehu elektronickej aukcie a spracovanie výsledkov priamo u zákazníka.

Poradenstvo pri obstarávaní prostredníctvom EKS (elektronický kontraktačný systém)

Nemáte skúsenosti s elektronickými nákupnými systémami, prípadne len nemáte kapacity na obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska zriadeného v rámci  EKS? Spoločnosť eBIZ Corp ponúka poradenské služby pre EKS.

Naše služby:

 • Pomoc so zriadením prístupu na EKS
 • Vytvorenie opisných formulárov na požadované predmety zákazky
 • Zadanie zákazky  a dohľad nad jej priebehom
 • Zadanie hodnotenia po realizácii zákazky

Predaj majetku štátu

Realizácia procesu predaja majetku v súlade so zákonom 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu.

Prebytočný majetok štátu v správe správcu je správca povinný ponúknuť v registri ponúkaného majetku štátu (www.ropk.sk) iným správcom majetku štátu (§8 zákona č. 278/1993 Z.z.). V prípade, ak v zákonnej lehote o takýto majetok neprejaví záujem iný správca, správca je povinný ponúknuť prebytočný majetok štátu v osobitnom ponukovom konaní, alebo v elektronickej aukcii ostatným prípadným záujemcom ( §8a a §8aa zákona č. 278/1993 Z.z.) za primeranú cenu, za ktorú sa považuje všeobecná hodnota majetku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.