eZakazky

Elektronická komunikácia a prijímanie ponúk

Informačný systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných a predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém eZakazky zabezpečí elektronickú komunikáciu s uchádzačmi vo všetkých fázach procesu obstarávania (žiadosť o účasť, vysvetľovanie, predkladanie ponúk) a aj pri realizácii firemného nákupu. Jeho súčasťou je aj modul na realizáciu elektronických aukcií.

Medzi kľúčové vlastnosti systému patrí stabilita a bezpečnosť, príjemné užívateľské prostredie a univerzálnosť (bez obmedzenia počtu dodávateľov, nakupovaných položiek a kritérií). Funguje nezávisle od systémovej platformy a na prácu s ním stačí pripojenie na internet a internetový prehliadač.

 

Elektronické obstarávanie eZakazky

(pre verejné obstarávanie aj firemný nákup)

  • Systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných procesov;
  • Spoľahlivý sprievodca jednotlivými fázami obstarávania: žiadosť o účasť – žiadosť o súťažné podklady – online modul vysvetľovanie - predkladanie ponúk – vyhodnocovanie ponúk - elektronická aukcia;
  • Modul pre „Zákazky s nízkou hodnotou – prieskumy trhu“ – elektronický formulár s tvorbou dokumentov a automatizovaným vyhodnocovaním;
  • Systém eZakazky je užívateľsky jednoduchý, bez zvláštnych požiadaviek na hardware a software, bezpečný a stabilný

Aktuálne zverejnené zákazky najdete na adrese: www.ezakazky.sk

 

Elektronické aukcie - certifikovaný systém eAukcie 8.3.0

(len pre verejné obstarávanie) (www.eaukcie.sk)

  • Certifikovaný systém na uskutočnenie elektronických aukcií v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. v spojení s vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. 132/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov slúžiacich na uskutočnenie elektronických aukcií;
  • Systém eAukcie je univerzálny nástroj na realizáciu elektronických aukcií. Možnosť obstarávať len jednu položku, alebo celý výkaz výmer s tisíckami položiek, s kritériom len cena alebo kombinácia viacerých kritérií, vyhodnotenie ponúk je automatizované;
  • Systém eAukcie je rovnako stabilný a bezpečný, pre užívateľa jednoduchý a prehľadný, na prácu s ním stačí ľubovoľný internetový prehliadač;

 

Obchodná verejná súťaž – elektronický súťažný predaj (ESP)

(pre štátnu správu, samosprávu aj súkromný sektor)

  • Nástroj pre jednoduchý a efektívny odpredaj nadbytočného majetku za najvýhodnejšiu možnú cenu;
  • Celý proces - žiadosť o účasť – žiadosť o súťažné podklady – online modul vysvetľovanie - predkladanie ponúk – vyhodnocovanie ponúk – elektronická súťaž po otvorení obálok;
  • Systém je využívaný pri odpredaji nehnuteľného, hnuteľného majetku i motorových vozidiel v zmysle príslušných právnych predpisov, vždy upravený ad-hoc podľa typu odpredaja a potrieb vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže s možnosťou zapojenia neobmedzeného počtu fyzických a právnických osôb;

 

Pre viac informácií kliknite na www.ezakazky.sk alebo si vyžiadajte ponuku na: obchod@ebiz.sk