Elektronické VO

Nástroje pre elektronické verejné obstarávanie

Naša spoločnosť ponúka informačné systémy pre komplexnú podporu elektronizácie procesov verejného obstarávania. Vďaka týmto nástrojom je možné realizovať celý proces verejného obstarávania od zberu požiadaviek, cez elektronické zverejňovanie a komunikáciu, elektronickú aukciu, až po podpis zmluvy plne elektronicky. Naši klienti realizujú elektronické verejné obstarávanie už niekoľko rokov, čím výrazne šetria čas, ale hlavne náklady na jeho realizáciu.

eProcurement - elektronické verejné obstarávanie - riadenie

Plánovanie a riadenie procesov obstarávania
eProcurement je informačný systém na riadenie procesov obstarávania od vzniku požiadavky, cez prípravu podkladov k obstarávaniu až po uzatvorenie zmluvy. Je koncipovaný ako webová aplikácia a nepotrebuje na svoju činnosť inštaláciu žiadneho špeciálneho softvéru na počítače užívateľov.

eProcurement efektívne rieši a zjednodušuje problematiku zberu a schvaľovania požiadaviek na obstarávanie. Podporuje tvorbu a schvaľovanie ročných plánov obstarávania ako aj ich operatívnu aktualizáciu.

Systém eProcurement podporuje automatické zostavenie časového plánu na základe interných pokynov a smerníc, generovanie úloh vyplývajúcich z harmonogramu a následné zasielanie notifikácií a upozornení na blížiace sa termíny. Zadávateľ je tak vždy presne informovaný o blížiacich sa lehotách a povinnostiach.

Nezáleží na tom, či obstarávate podľa zákona o verejnom obstarávaní, alebo podľa vlastných interných pravidiel, systém vám poskytne podporu vo všetkých fázach obstarávania.

Moduly systému eProcurement:

Plán obstarávania - ePlanning
Komplexný softvérový nástroj na zber, analýzu a schvaľovanie požiadaviek na obstarávanie a vytvorenie plánu obstarávania. Podpora plánovacích a obstarávacích procesov v organizáciách. Zber a schvaľovanie požiadaviek na nákup/obstarávanie a ich zaraďovanie či už do plánu obstarávaní alebo k obstarávaniam a rámcovým zmluvám.

Zadávania zákaziek - eTendering
Softvérový nástoj na riadenie zadávania zákaziek s podporou prípravy dokumentov, tvorbou harmonogramov procesov obstarávania a s evidenciou dokumentov, úloh a udalostí. Výber správnych postupov podľa interných pokynov a smerníc. Sledovanie príslušných lehôt vrátane zasielania notifikácií o blížiacich sa termínoch.

Evidencia zmlúv - eContracts
Softvérový nástoj na evidenciu zmlúv. Evidencia zmlúv podľa typov, predmetov, zákazníkov, termínov platnosti a iných parametrov poskytujúci zároveň informácie o aktuálnom čerpaní rámcových dohôd.

www.eprocurement.sk 

eZakazky - elektronické verejné obstarávanie - komunikácia

Elektronické obstarávanie – Elektronické verejné obstarávanie
Informačný systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných a predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém eZakazky zabezpečí elektronickú komunikáciu s uchádzačmi vo všetkých fázach procesu obstarávania (RFI, RFP) a verejného obstarávania (žiadosť o účasť, vysvetľovanie, predkladanie ponúk). Jeho súčasťou je aj modul na realizáciu elektronických aukcií.

Medzi kľúčové vlastnosti systému patrí stabilita a bezpečnosť, príjemné užívateľské prostredie a univerzálnosť (bez obmedzenia počtu dodávateľov, nakupovaných položiek a kritérií). Funguje nezávisle od systémovej platformy a na prácu s ním stačí pripojenie na internet a ľubovoľný internetový prehliadač.

Elektronická komunikácia a výmena dokumentov

Lehota na žiadosť o účasť (RFI)
Základný modul pre realizáciu prieskumu trhu s možnosťou zverejnenia a registrácie uchádzačov do zákazky. Súčasťou je modul Vysvetľovanie – nástroj na online komunikáciu umožňujúci zadávanie otázok a odpovedí zo strany zadávateľa aj uchádzačov.

Lehota na predkladania ponúk (RFP)
Modul pre prípravu výzvy na predloženie ponuky, jej odoslanie, predloženie ponuky zo strany uchádzačov a prípadná ďalšia komunikácia. Súčasťou je modul Vysvetľovanie – nástroj na online komunikáciu umožňujúci zadávanie otázok a odpovedí zo strany zadávateľa aj uchádzačov.

Elektronické aukcie
Modul pre realizáciu elektronických aukcií podľa požiadaviek a potrieb zadávateľa. Univerzálny nástroj na realizáciu elektronických aukcií. Systém umožňuje realizovať elektronickú aukciu nielen na jednu položku (cenu), ale aj napr. na celý výkaz výmer s tisíckami položiek. Systém umožňuje realizovať elektronickú aukciu s jedným alebo viacerými kritériami.

Typy elektronických aukcií implementovaných v systéme eZakazky:

  • Klasická aukcia (anglická)
  • Holandská aukcia
  • Japonská (Ticker) aukcia

Prieskumy trhu

Zadávacie kolo / Obálka
Nástroj na predkladanie ponúk prostredníctvom elektronického formulára s automatizovaným vyhodnotením ponúk. Vhodný na získanie úvodných ponúk od uchádzačov.

Zapečatená obálka
Nástroj na predkladanie ponúk prostredníctvom elektronického formulára s automatizovaným vyhodnotením ponúk. Vhodný na získanie úvodných ponúk od uchádzačov. Prístup k vyhodnoteniu ponúk je možný až po zadávateľom nastavenom termíne.

www.ezakazky.sk

eAukcie - elektronické verejné obstarávanie - elektronické aukcie

Certifikovaný systém pre elektronické aukcie - eAukcie

Certifikovaný systém na uskutočnenie elektronických aukcií podľa § 116 ods. 7 v spojení s § 116 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v spojení § 7 vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 173/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov slúžiacich na uskutočnenie elektronických aukcií. eAukcie sú neodmysliteľnou súčasťou našej rodiny produktov pre elektronické verejné obstarávanie.

Medzi kľúčové vlastnosti systému patria stabilita a bezpečnosť, príjemné užívateľské prostredie a univerzálnosť (bez obmedzení počtu položiek a kritérií). Funguje nezávisle od systémovej platformy a na prácu s ním stačí pripojenie na internet a ľubovoľný internetový prehliadač.

Systém eAukcie je univerzálny nástroj na realizáciu elektronických aukcií. Je jedno či obstarávate len jednu položku, alebo celý výkaz výmer s tisíckami položiek, či máte kritérium len cena alebo máte viacero kritérií, prípadne špeciálne vzorce.

www.eaukcie.sk