Elektronické Verejné obstarávanie

Nástroje pre elektronické verejné obstarávanie

Naša spoločnosť ponúka informačné systémy pre komplexnú podporu elektronických procesov verejného obstarávania. Vďaka týmto nástrojom je možné realizovať celý proces verejného obstarávania od zberu požiadaviek a plánovania, cez elektronické zverejňovanie a komunikáciu, elektronickú aukciu, až po podpis zmluvy plne elektronicky. Naši klienti realizujú elektronické verejné obstarávanie už niekoľko rokov, čím výrazne šetria čas, ale hlavne náklady na jeho realizáciu.

eProcurement - elektronické verejné obstarávanie - riadenie
Plánovanie a riadenie procesov obstarávania
eProcurement je informačný systém na riadenie procesov obstarávania od vzniku požiadavky, cez prípravu podkladov k obstarávaniu až po uzatvorenie zmluvy. Je koncipovaný ako webová aplikácia a nepotrebuje na svoju činnosť inštaláciu žiadneho špeciálneho softvéru na počítače užívateľov.

eProcurement efektívne rieši a zjednodušuje problematiku zberu a schvaľovania požiadaviek na obstarávanie. Podporuje tvorbu a schvaľovanie ročných plánov obstarávania ako aj ich operatívnu aktualizáciu.

Systém eProcurement podporuje automatické zostavenie časového plánu na základe interných pokynov a smerníc, generovanie úloh vyplývajúcich z harmonogramu a následné zasielanie notifikácií a upozornení na blížiace sa termíny. Zadávateľ je tak vždy presne informovaný o blížiacich sa lehotách a povinnostiach.

Viac informácií o systéme eProcurement

eZakazky - elektronické verejné obstarávanie - komunikácia
Elektronická komunikácia a príjmanie ponúk
Informačný systém eZakazky je univerzálny nástroj na realizáciu nákupných a predajných procesov a realizáciu elektronických aukcií. Systém eZakazky zabezpečí elektronickú komunikáciu s uchádzačmi vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania (žiadosť o účasť, vysvetľovanie, predkladanie ponúk). Jeho súčasťou je aj modul na realizáciu elektronických aukcií.

Medzi kľúčové vlastnosti systému patrí stabilita a bezpečnosť, príjemné užívateľské prostredie a univerzálnosť (bez obmedzenia počtu dodávateľov, nakupovaných položiek a kritérií). Funguje nezávisle od systémovej platformy a na prácu s ním stačí pripojenie na internet a internetový prehliadač.

Viac informácií o systéme eZakazky

eAukcie - elektronické verejné obstarávanie - elektronické aukcie
Certifikovaný systém pre elektronické aukcie
Systém na uskutočnenie elektronických aukcií certifikovaný Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní .

eAukcie sú neodmysliteľnou súčasťou našej rodiny produktov pre elektronické verejné obstarávanie. Medzi kľúčové vlastnosti systému patria stabilita a bezpečnosť, príjemné užívateľské prostredie a univerzálnosť. Funguje nezávisle od systémovej platformy a na prácu s ním stačí pripojenie na internet a  internetový prehliadač.

Systém eAukcie je univerzálny nástroj na realizáciu elektronických aukcií. Je jedno či obstarávate len jednu položku, alebo celý výkaz výmer s tisíckami položiek, či kritériom je  len cena alebo máte viacero kritérií, prípadne špeciálne vzorce.

Viac informácií o systéme eAukcie