Elektronické obstarávanie eZakazky

Elektronický nástroj eZakazky je elektronický nástroj na plne elektronickú  komunikáciu pri zadávaní zákaziek, obchodných verejných súťaži a odpredaji prebytočného majetku. Elektronický nástroj umožňuje pri elektronickej komunikácii zadávania zákaziek uskutočňovať automatizované vyhodnotenie ponúk elektronickými aukciami.

Elektronický nástroj automaticky o každej aktivite zasiela notifikácie a upozornení, v dôsledku čoho zainteresované osoby sú tak vždy aktuálne informované o každej aktivite v zákazke. Elektronický nástroj vytvára kompletnú elektronickú dokumentáciu každej zákazky s prehľadným časovým usporiadaním a archivuje ju po dobu zákonných lehôt.

Elektronický nástroj odbúrava administratívnu a časovú záťaž pre všetky zainteresované subjekty a vytvára nový rozmer pracovného komfortu.

  1. Elektronický nástroj umožňuje elektronickú komunikáciu v procese verejného obstarávania plne v súlade zákonom o verejnom obstarávaní.
  2. Elektronický nástroj pre certifikované elektronické aukcie eAukcie3.0 a elektronické aukcie, ktorý zabezpečuje automatizované vyhodnocovanie ponúk, resp. umožňuje uskutočnenie rôznych druhov elektronických aukcií.
  3. Elektronický nástroj umožňuje zriadenie a prevádzku dynamických nákupných systémov (DNS).
  4. Elektronický nástroj umožňuje evidenciu a otváranie rámcových dohôd s viacerými uchádzačmi.
  5. Elektronický nástroj umožňuje elektronickú komunikáciu v procese Obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. a násl. Obchodný zákonník s možnosťou uskutočnenia rôznych typov elektronických aukcií na nákup ale aj na predaj prebytočného majetku v zmysle zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií.

Overený, spoľahlivý a jednoduchý nástroj ne elektronickú komunikáciu eZakazky môžete využívať na samostatne alebo aj ako asistovanú službu, kedy celú administráciu elektronického nástroja zabezpečia naši pracovníci podpory.

Vy sa venujete odbornej práci a my zabezpečujeme elektronickú komunikáciu.