Archív podľa kategórie: Legislatíva a metodika

Legislatíva a metodika

Novela zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní účinná od 1. novembra 2017

Novela zákona o verejnom obstarávaní prináša zjednodušenie a zefektívnenie procesu verejného obstarávania pri nízkych prahových hodnotách. Konkrétne ide o zjednodušenie nákupu potravín pre zariadenia školského stravovania, ktoré budú vďaka tomu môcť vo zvýšenej miere využívať ponuky regionálnych výrobcov a overených dodávateľov. Cieľom novely je tiež zatraktívniť dynamický nákupný systém, ktorý sám o sebe predstavuje rýchlejšiu a flexibilnejšiu formu verejného obstarávania.…
Zobraziť

Stavebné zákazky a blacklist na EKS – metodika UVO (22793-5000/2015)

Listom zo dňa 13. 12. 2015 ste sa na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). V podaní uvádzate nasledovné, cit.: „Ako a…
Zobraziť

Metodické usmernenie UVO k zneužívaniu EKS

E-mailom zo dňa 11. 12. 2015 ste sa na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) obrátili so žiadosťou o metodické usmernenie k zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). V súvislosti s Vašimi otázkami a odpoveďou…
Zobraziť

Zverejnenie Výkladového stanoviska č. 8/2015

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil Výkladové stanovisko č. 8/2015 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní (doplňujúce výkladové stanovisko k Výkladovému stanovisku č. 7/2015). Konečným užívateľom výhod je akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa skutočne (reálne), t. j. fakticky (bez ohľadu na formálno-právny stav) podieľa na podnikaní, riadení alebo kontrole právnickej osoby,…
Zobraziť